Положение

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
(зі змінами)
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Міністерству культури України.
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 8 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року №514 «Про структурні підрозділи обласної державної адміністрації».
 
2.Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.
 
3.Основними завданнями Департаменту є:
1)  реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), а також державної мовної політики;
2)   забезпечення:
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
3)сприяння:
відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;
4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), а також державної мовної політики.
 
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1)створює умови для розвитку:
усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;
соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;
2)сприяє:
формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;
захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;
централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму і курортів;
розвитку творчості педагогічних працівників;
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
3) проводить аналіз:
ринку туристичних послуг і подає до Міністерства культури України відомості про розвиток туризму;
потреби у працівниках у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
стану мистецької освіти в області, готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток мистецької освіти області;
4) подає до Міністерства культури України пропозиції щодо:
формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та
охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), а також державної мовної політики, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
надання творчим колективам статусу академічного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
занесення:
об'єктів культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
відповідної території до Списку історичних населених місць України;
музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання України;
5) бере участь у:
розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;
реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів;
вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;
6) сприяє залученню інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів;
7) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів, початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладам (школам естетичного виховання) області та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
8) здійснює:
координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління обласної державної адміністрації, суб'єктів кінематографії незалежно від форм власності та закладів мистецької освіти;
контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих підприємствах, закладах і організаціях культури та мистецтва;
функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини (у сфері пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
організацію в установленому порядку підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників комунальних закладів вищої освіти в сфері культури, навчально-методичних установ, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) усіх форм власності незалежно від підпорядкування, розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій 1-го та ІІ-го рівнів;
організацію та проведення державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) незалежно від типів і форм власності;
роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів та студентів творчих змагань: конкурси, олімпіади, фестивалі тощо;
контроль за діяльністю початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання) всіх форм власності з питань мистецької освіти;
9) забезпечує:
доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва) та в історичних ареалах населених місць;
захист об'єктів культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва) від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
підготовку та передачу до Міністерства культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва), а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках історії, археології та монументального мистецтва або в межах їх територій;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва) і контроль за їх достовірністю;
10) визначає межі територій пам'яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення та затверджує їх зони охорони;
11) установлює режим використання пам'яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення, їх територій, зон охорони;
12) інформує Міністерство культури України про:
музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
13)організовує та сприяє проведенню:
фестивалів, конкурсів, концертів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів, творчих звітів та інших заходів з питань, що належить до повноважень Департаменту;
14)сприяє організації:
надання методичної допомоги та інформаційних послуг із питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва);
15)погоджує:
програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення, їх територій, зон охорони;
проекти землеустрою щодо відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача відповідно до чинного законодавства;
розміщення реклами на пам'ятках історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення, у межах зон їх охорони;
відчуження або передачу пам'яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
16) видає дозволи на:
проведення робіт на пам'ятках історії та монументального мистецтва місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
відновлення земляних робіт;
право здійснення туристичного супроводу;
17) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання України, Музейного фонду України і Національного архівного фонду України;
18) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;
19) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення, припинення робіт на зазначених пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених із відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхиленням від них;
20) укладає охоронні договори на пам'ятки історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення;
21) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
22) сприяє зміцненню міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;
23)видає свідоцтва про:
проведення гастрольних заходів і подає до Міністерства культури України відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
внесення суб'єктів кінематографії до Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
24)веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
25)сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;
26)заємодіє із засобами масової інформації щодо змісту державної політики у
сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини (щодо пам'яток історії, археології та монументального мистецтва) та державної мовної політики;
27) носить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської діяльності;
28) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
29) здійснює інші функції, делеговані Міністерством культури України, обласною державною адміністрацією.
 
5. Департамент має право:
1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень.
 
6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.
 
7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і погодженням із Міністерством культури України.
Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і погодженням із Міністерством культури України,
 
8. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань;
визначає ступінь відповідальності заступників директора та інших працівників Департаменту;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Департаменту;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
розподіляє обов'язки між заступниками директора та іншими працівниками Управління;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Департаменту;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.
здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.
 
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, у ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, інших працівників Департаменту, керівників підприємств, установ та організацій сфери культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини.
У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
 
10. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
11.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на його утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.
Кошторис, штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації. 

12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                          В.В.Хома

 

 

 

 

 

Версия для печати
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Информация для граждан, приехавших из Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской области
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офис реформ
 • Офис реформ. Новости
 • Информация по оформлению субсидии
 • Срочный призыв. Мобилизация
 • Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охрана государственной границы
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьковский областной совет
 • Городской совет
 • сайт Президента Украины
 • Правительственный портал
 • Верховная Рада Украины
 • публичная информация
 • ВСУ
 • Общественный совет при Харьковской областной государственной администрации
 • Союз Героев Украины Харьковщины
 • Почётные граждане Харьковской области
 • Стратегия развития Харьковской области до 2020 года
 • Объявление про сбор проектов к Плану реализации Стратегии развития Харьковской области на период 2015 - 2017 годы
 • План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года
Анонс событий Информация для СМИ
 • Помощь детям. Харьковский областной Красный Крест
 • "Слободской край"
 • Мемориал памяти погибших харьковчан - героев АТО 2014
 • «Горячие линии» правоохранительных структур Харьковской области, куда могут звонить граждане в случае подозрения терактов
 • Антикоррупционное законодательство
 • правительственная горячая телефонная линия
 • Нацгосслужба Украины
 • Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
 • Харьковский региональный институт государственного управления

Рассылка

Погода

 • Ср, вечер +19 .. +21 °C
 • Чт, ночь +16 .. +18 °C
 • Чт, утро +20 .. +22 °C
 • Чт, день +23 .. +25 °C