Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
18 серпня 2014 року № 432


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі -Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди України).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди України та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Департамент у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на території Харківської області.

5. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;
здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;
інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказів Мінприроди України та здійснює контроль за їх реалізацією.
6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
6.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
6.4. Аналізує стан та тенденції розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах Харківської області та вживає заходів до усунення недоліків.
6.5. Бере участь у підготовленні пропозицій до проектів програм екологічного розвитку Харківської області.
6.6. Вносить пропозиції до проекту обласного бюджету.
6.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних
коштів.
6.8. Бере участь у підготовленні заходів щодо регіонального розвитку.
6.9. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових
актів з питань охорони навколишнього природного середовища.
6.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
6.11. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
6.12. Бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
6.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
6.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
6.15. Готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
6.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
6.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
6.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.
6.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
6.20. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
6.21. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
6.22. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
6.23. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
6.24. Забезпечує захист персональних даних.
6.25. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд до обласної державної адміністрації.
6.26. Готує та подає в установленому порядку голові обласної державної адміністрації аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.
6.27. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання до обласної державної адміністрації.
6.28. Надає адміністративні послуги.
6.29. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.
6.30. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
6.31. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
6.32. Проводить державну екологічну експертизу.
6.33. Складає і веде реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів; здійснює необхідні заходи щодо забезпечення ведення реєстрів відповідно до законодавства.
6.34. Організовує ведення обліку об'єктів утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизацію; здійснює необхідні заходи щодо забезпечення паспортизації відходів відповідно до законодавства.
6.35. Координує роботу районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з питання організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.
6.36. Видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства.
6.37. Затверджує за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення).
6.38. Надає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, об'єкт якого належить до другої або третьої групи.
6.39. Вносить пропозиції до відповідних органів місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
6.40. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.
6.41. Здійснює в межах компетенції контроль за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами у порядку, встановленому законом.
6.42. Розглядає матеріали та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо погодження в установленому порядку питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів.
6.43. Забезпечує в межах компетенції виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
6.44. Забезпечує вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища.
6.45. Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо.
6.46. Бере участь у формуванні і використанні місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів.
6.47. Забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації щодо затвердження нормативів гранично-допустимого скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами, в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення.
6.48. Розглядає та реєструє декларації про утворення відходів відповідно до законодавства.
6.49. Здійснює погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до законодавства.
6.50. Погоджує технологічні нормативи використання питної води відповідно до законодавства.
6.51. Здійснює видачу документів дозвільного характеру, висновків та погодження документів у сфері екології та природних ресурсів на підставі наказів, погоджених в установленому порядку.
6.52. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.
7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і за погодженням з Мінприроди України.

10. Директор Департаменту:
10.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.
10.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.
10.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
10.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
10.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
10.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
10.7. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
10.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
10.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
10.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінприроди України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації).
10.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
10.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
10.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
10.14. Здійснює добір кадрів.
10.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації державних службовців Департаменту.
10.16. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців Департаменту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
10.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
10.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
10.19. Приймає рішення з питань надання адміністративних послуг, підписує дозвільні документи та погоджувальну документацію у сфері екології та природних ресурсів.
10.20. Визначає обов'язки заступника директора Департаменту з наданням права підпису, у тому числі дозвільних документів та погоджувальної документації у сфері екології та природних ресурсів, що затверджуються наказом директора Департаменту та погоджуються із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.10.21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Міністерством екології та природних ресурсів України.

12. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора, а в разі відсутності останнього виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.
У разі відсутності заступника директора Департаменту виконання його обов'язків покладається на іншу особу в установленому порядку.

13. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо. Склад рад, комісій і робочих груп, положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                     В.В. Хома


 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C