Положення

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
 
зі змінами
зі змінами
зі змінами
 
ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації. Департамент підзвітний і підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон України).
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 8 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514 «Про структуру обласної державної адміністрації».
Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
 
2. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення на території області реалізації державної політики, директивних і нормативних положень у сфері житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації та здійснення заходів з його реформування, а також у сфері розвитку інфраструктури;
організація виконання державних програм, розроблення та реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури, подання пропозицій до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального
обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;
забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
аналіз стану розвитку житлово-комунального господарства на території області, підготовлення пропозицій до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього комплексу, інфраструктури і благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів;
виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства на території області, координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад;
координація діяльності суб'єктів природних монополій у межах своєї компетенції;
здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;
вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури відповідно до законодавства.
 
3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у підготовленні пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства, спрямовує і контролює роботу відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій;
організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, подає пропозиції до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області, бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію довготермінової державної політики щодо розвитку житлово-комунального господарства та економічного механізму їх реалізації;
готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього комплексу і благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо: удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства на території області;
розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;
удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) і встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;
проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;
удосконалення управління майном підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства;
забезпечує здійснення заходів із реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної та обласної програм на засадах прозорості та гласності;
проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих і науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств галузі;
організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг стану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади та обласної державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства;
здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів із питань житлово-комунального господарства, за станом експлуатації та утриманням житлового фонду, об'єктів комунального господарства;
уживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства;
бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, надає методичну допомогу при виконанні розрахунків цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві, готує пропозиції щодо їх оптимізації;
проводить інвестиційну політику в сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства у разі покладення на нього функцій замовника;
бере участь у реалізації державної політики щодо поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і технологічного стану, систем тепло-, водопостачання та водовідведення
розвитку дорожнього комплексу, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;
організовує і контролює роботу з обстеження територій населених пунктів, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, розроблення схем інженерного захисту цих територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у житлово-комунальній сфері та оцінку їх соціально-економічних наслідків;
здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення;
сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсоенергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах житлово-комунального господарства сучасних інформаційних технологій;
організовує проведення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері житлово-комунального господарства, тематичних семінарів із питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;
бере участь у підвищенні кваліфікації державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів із керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій комунальної власності, що перебувають в управлінні обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;
розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, уживає відповідних заходів щодо вирішення порушених ними питань у межах своєї компетенції;
сприяє створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації, що стосується об'єктів житлово-комунального господарства;
бере участь у встановленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів і бронюванні військовозобов'язаних у період мобілізації та на воєнний час;
сприяє забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень, залученню інвестицій, нетрадиційних джерел фінансування;
забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності щодо надання комунальних послуг підприємствам, установам, організаціям області, які виробляють озброєння;
розглядає клопотання і погоджує подання на державні відзнаки та почесні звання;
виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
4. Департамент має право:
здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства, нормативних актів із житлово-комунальних питань;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати фахівців науково-дослідних інститутів, проектних установ та підприємств галузі для вивчення і консультацій з проблем житлово-комунального господарства, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
утворювати у разі необхідності міжвідомчі комісії та експертні групи, скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту;
виступати замовником:
науково-дослідницьких робіт у сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури;
проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства;
надавати послуги фізичним і юридичним особам у межах, визначених законодавством;
взаємодіяти з районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами.
 
5.Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Директор Департаменту має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади на підставі подання директора Департаменту головою обласної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання 
покладених на Департамент завдань, своєчасне і повне виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, стан трудової, виконавської дисципліни;
затверджує структуру Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на розгляд голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про підрозділи Департаменту і функціональні обов'язки його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів, видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових та банківських документів;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відділів житлово-комунального господарства, відділів розвитку інфраструктури районних державних адміністрацій, а також проектних установ, організацій і підприємств галузі, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в Харківській області;
скасовує накази начальників відділів житлово-комунального господарства, а також розвитку інфраструктури районних державних адміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня;
діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами;
укладає договори, видає довіреності;
організовує роботу та працює з відомостями що мають ступінь секретності «таємно»:
про системи (схеми) трас зовнішнього постачання теплової енергії, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють озброєння;
про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення по області;
вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.
 
6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства області в Департаменті утворюється колегія у складі директора
Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, громадських організацій. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
 
7. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово-комунального господарства області та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.
 
8. Департамент є бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань. Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації після попередньої їх експертизи в Головному фінансовому управлінні Харківської обласної державної адміністрації.
Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки. Майно Департаменту є державною власністю та закріплене за ним на праві оперативного управління.
 
 
Заступник голови - керівник апарату                                 
обласної державної адміністрації                                                                    В.В. Хома

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C