Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
08 листопада 2013 року № 458

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Департаменту у справах молоді та спорту Харківської
обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Колегія Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
2. У своїй роботі колегія Департаменту керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської обласної ради, наказами директора Департаменту та цим Положенням.
3. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою Харківської обласної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

4. Колегія Департаменту:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Департаменту, вносить голові обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства;
забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування;
розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;
формування та реалізації в області державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту;
3) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Департаменту;
4) розглядає результати роботи та пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту;
5) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень Харківської обласної ради, наказів директора Департаменту;
6) розглядає результати роботи Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, заслуховує інформацію про роботу їх керівників;
7) аналізує стан дотримання законодавства з питань розгляду звернень громадян, державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
8) здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень у Департаменті;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Департамент.

III. Склад колегії

4. Кількісний та персональний склад колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови обласної державної адміністрації.
5. До складу колегії Департаменту входять:
директор Департаменту (голова колегії), заступник директора Департаменту - начальник управління у справах фізичної культури та спорту (заступник голови колегії), заступник директора Департаменту - начальник управління молодіжної політики та організації оздоровлення дітей (заступник голови колегії), секретар колегії, керівники структурних підрозділів Департаменту;
у разі потреби - начальники структурних підрозділів у справах молоді (молоді та спорту) районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення (за згодою).
До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

IV. Організація роботи колегії

6. Організація роботи колегії визначається цим Положенням.
7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою, але не рідше ніж один раз на квартал.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
Голова колегії визначає дату, час і місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні колегії.
Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснюють заступники директора Департаменту відповідно до розподілу обов'язків.
8. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
Члени колегії не пізніше ніж за ЗО календарних днів до початку року подають секретарю колегії пропозиції до плану засідань на рік.
Секретар колегії узагальнює надані пропозиції, формує план засідань колегії на рік, погоджує його із заступником голови колегії та не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку року подає на затвердження голові колегії.
9. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.
10. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені до плану роботи колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 календарних днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються у терміни, визначені головою колегії. Розгорнутий план і матеріали на засідання колегії готуються у стислі терміни.
11. Секретар колегії не пізніше ніж за 45 календарних днів до чергового засідання колегії готує доповідну записку за підписом заступника голови колегії з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.
За результатами розгляду доповідної записки голова колегії визначає дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні колегії.
12. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, секретар колегії розробляє розгорнутий план підготовки засідання колегії (не пізніше ніж за 40 днів до засідання).
Розглянутий план підготовки засідання колегії попередньо погоджується із заступником голови колегії, після чого затверджується директором
Департаменту.
Затверджений розгорнутий план підготовки засідання колегії у стислі терміни доводиться до виконавців секретарем колегії.
13. Заступник директора Департаменту - начальник управління молодіжної політики та організації оздоровлення дітей, заступник директора Департаменту - начальник управління у справах фізичної культури та спорту, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, протягом тижня після затвердження розгорнутого плану підготовки засідання колегії, визначають відповідального за підготовку матеріалів на засідання колегії та доповідачів з кожного питання.
14. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за два тижні (позапланових - за 5 календарних днів) до засідання подає його на затвердження директору Департаменту.
У проекті порядку денного зазначається доповідач з кожного питання.
15. Структурними підрозділами Департаменту, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються матеріали (окремо з кожного питання) секретарю колегії:
1) проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання;
2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії;
5) у разі необхідності - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо);
6) проект наказу директора Департаменту.
16. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів покладається на заступника директора Департаменту - начальника управління у справах фізичної культури та спорту, заступника директора Департаменту начальника управління молодіжної політики та організації оздоровлення дітей, керівників структурних підрозділів Департаменту та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.
17. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання надають матеріали секретарю колегії.
Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
Не пізніше як за 2 календарні дні до засідання колегії всі матеріали подаються голові колегії через секретаря колегії.
18. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
19. Повідомлення членів колегії, інших учасників засідання про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація всіх запрошених здійснюється секретарем колегії. Структурні підрозділи Департаменту, відповідальні за підготовку питань порядку денного, за п'ять днів до початку засідання колегії надають секретарю колегії в друкованому та електронному вигляді списки запрошених на засідання колегії Департаменту, із зазначенням усіх даних про них: прізвище, ім'я та по батькові, посада, число, місяць, рік народження, службові та мобільні телефони.

V. Порядок проведення засідання колегії

20. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності - заступник голови колегії.
21. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.
22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. У разі коли член колегії не може бути присутнім на засіданні він інформує заступника голови колегії та має право попередньо надати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі.
23. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
24. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
25. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, викладена у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
28. У разі проведення спільних засідань колегії Департаменту та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.
29. Голова колегії приймає рішення щодо присутності під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
30. Після засідання колегії структурний підрозділ Департаменту, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує його із заступником голови колегії і подає на розгляд голові колегії.
Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює секретар колегії.
31. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються
секретарем колегії та підписуються головуючим на засіданні та секретарем
колегії. У протоколах указуються такі реквізити: його номер, дата, час
проведення засідання, а також прізвища, ініціали, посади присутніх членів
колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і брав
участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписують голови відповідних колегій органів виконавчої влади та секретарем спільного засідання колегії.
Рішення колегії Департаменту вводяться у дію наказами директора Департаменту.
32. За підсумками засідання колегії керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, разом із секретарем колегії у тижневий термін після дати проведення засідання готують проект наказу директора Департаменту про виконання рішення колегії з урахуванням доопрацьованого рішення колегії.
33. Рішення колегії, прийняті за підсумками розгляду питань на її засіданні, доводяться секретарем колегії до відома членів колегії, структурних підрозділів Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту.
Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.
Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Департаментом.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює голова колегії.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                            О.В. Анпілогов

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Ср, ніч +8 .. +10 °C
 • Ср, ранок +12 .. +14 °C
 • Ср, день +17 .. +19 °C
 • Ср, вечір +11 .. +13 °C