Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту у справах
молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації

________________ Д.І. Перепелиця

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
зборами трудового колективу
протокол № 1
від «16_» __жовтня_____ 2013 р.
 
Представник трудового колективу
_________________ О.А. Антосік

« 16 » жовтня 2013 р.
 

 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
Департаменту у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації
 
1. Загальні положення.
 
1.1. Дані правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) розроблені згідно з Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу».
1.2. Метою Правил є чітка організація праці і укріплення трудової дисципліни; створення безпечних умов праці; підвищення її продуктивності і ефективності, раціональне використання робочого часу.
1.3. Правила поширюються на усіх працівників Департаменту у справах молоді та спорту (далі – Департамент) незалежно від посади та виконуваної роботи.
1.4. Керівництвом Департаменту в особі директора Департаменту та заступників директора Департаменту – начальників управлінь створюються умови, які призвані запобігати виникненню особистих та колективних трудових спорів, а у випадках їх виникнення - забезпечується вирішення таких спорів на взаємовигідних умовах.
1.5. Керівництвом Департаменту створюються організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовуються методи переконання, заохочення за сумлінну працю і її високу якість. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності, що визначені в розділі 7 цих Правил.
2. Порядок прийому на роботу та звільнення працівників.
2.1.Працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору з Департаментом. За договором працівник зобов'язаний виконувати роботу згідно з посадовою інструкцією і дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку. Директор Департаменту, в свою чергу, зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати передбачені законодавством про працю, колективним договором умови праці, які необхідні для виконання роботи.
2.2.Право прийому на роботу державних службовців згідно Закону України «Про державну службу».
2.3.Відбір державних службовців проводиться на конкурсній основі згідно Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому Постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169.
2.4.Для призначених на посаду державних службовців може встановлюватися строк випробування до 6 місяців.
2.5.При прийомі на роботу працівнику необхідно :
написати заяву про прийом на роботу;
пред'явити паспорт;
надати головному спеціалісту з кадрових питань трудову книжку;
пред'явити довідку про присвоєння ідентифікаційного коду ;
-державні службовці пред'являють декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї.
Звільнені з лав Збройних сил України надають військовий квиток.
2.6.При прийомі на роботу, яка вимагає спеціальних знань, необхідно надати диплом чи інший документ, який підтверджує освіту.
2.7.При прийомі на роботу забороняється вимагати документи, надання яких не передбачено законодавством.
2.8.Прийом на роботу директора Департаменту, заступників директора Департаменту – начальників управлінь оформлюється розпорядженням голови обласної державної адміністарції, заступників начальника управління – начальників відділів, начальників відділів, спеціалістів - наказом директора Департаменту, з яким працівники ознайомлюються під розпис.
У розпорядженні та наказі повинно бути вказано назва посади згідно з класифікатором професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.9.На усіх працівників ведуться трудові книжки. Працівникам, які приступають до роботи вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше 5 днів після прийому на роботу,
2.10.При прийомі на роботу або переведенні на другу роботу працівника обов'язково:
- ознайомлюють з цими Правилами, колективним договором та з посадовою інструкцією (під розпис);
роз'яснюють його права та обов'язки;
інформують під розпис про умови праці, про обмеження згідно Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією»;
проводять інструктаж з питань охорони праці та протипожежної безпеки.
2.11.Дія трудового договору припиняється з ініціативи працівника, директора Департаменту та по іншим підставам, передбаченим законодавством України (ст.ст. 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, КЗпП; ст. ст. 18, 20 Закону України «Про державну службу»), з обов'язковим дотриманням процедури і умов звільнення, які передбачені законодавством для відповідної підстави.
2.12.За згодою між працівником і директором Департаменту договір припиняється в строк, передбачений сторонами згідно п.1 ст.36 КЗпП.
2.13.Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на непередбачений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні (ст.38 КЗпІІ). Трудовий договір може бути розірвано і до закінчення терміну попередження про звільнення при наявності домовленості між працівником і директором Департаменту. Якщо є поважні причини, які перераховані в абз.1 ст.38 КЗпІІ, директор Департаменту зобов'язаний розірвати трудовий договір в термін, про який просить працівник.
2.14.Строковий трудовий договір може бути розірваним на вимогу працівника у випадку його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи згідно договору, порушення керівництвом законодавства про працю, колективного договору і у випадках, передбачених абз.1 ст.38 КЗпП.
2.15.В день звільнення директор Департаменту повинен повернути працівнику трудову книжку із записом про звільнення, виплатити всі належні йому від Департаменту суми. Записи про причини звільнення в трудову книжку здійснюють згідно формулюванню діючого законодавства. Днем звільнення рахується останній день роботи.
3. Робочий час та час відпочинку. Їх використання.
3.1.В Департаменті встановлюється 40-ка годинний робочий тиждень та наступний режим роботи, обов'язковий для всіх працівників:
Понеділок, вівторок, середа, четвер:
Початок робочого дня - 9-00
Кінець робочого дня - 18-00
Перерва на обід - з 13-00 до 13-45
П'ятниця:
Початок робочого дня - 9-00
Кінець робочого дня - 16-45
Перерва на обід - з 13-00 до 13-45
Вихідні дні - субота, неділя.
3.2.По домовленості з директором Департаменту працівнику може бути установлено неповний робочий день з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП).
3.3.При необхідності директор Департаменту може установлювати окремим працівникам за їх згодою індивідуальний режим робочого часу. Це оформлюється наказом по Департаменту. Таке рішення не повинно суперечити законодавству.
3.4.Перерва на обід використовується працівником за власним розсудом.
3.5.При наявності умов, передбачених ч.З ст.32 КЗпП, власник може змінювати режим праці, установлювати або відміняти неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.
3.6.Працівники Департаменту повинні відмічатися у «Журналі обліку робочого часу». Облік часу виходу на роботу і його закінчення ведеться у табелі обліку використання робочого часу.
3.7.Робота у вихідні дні компенсується працівнику у порядку, передбаченому законодавством (ст.ст. 72, 107 КЗпП).
3.8.Залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється у порядку, який установлено законодавством (ст.ст.62, 71, 73 КЗпП).
Крім того, згідно зі ст.20 Закону України «Про державну службу» для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, посадові особи зобов'язані за розпорядженням директора Департаменту з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні.
3.9.Державними службовцями Департаменту, які мають стаж служби в органах державної влади 10 років надається додаткова оплачувана відпустка на 5 календарних днів; за кожний наступний рік 2 календарні дні, але не більш 15 календарних днів.
3.10.Графік відпусток складається на кожний календарний рік до 5 січня. Він затверджується начальником управління за попередженням з представником трудового колективу і під розпис доводиться до відома усіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особові інтереси працівників і можливість для їх відпочинку (ст. 79 КЗпП). Щорічні відпустки можуть бути перенесені на другий час у випадках, передбачених законодавством і за згодою сторін.
3.11. Про дату початку відпустки працівник повідомляється письмово не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку.
3.12. Працівники Департаменту мають право на інші види відпусток, передбачені законодавством.
4. Основні права та обов'язки працівників Департаменту.
4.1. Працівник повинен :
-своєчасно прибути на своє робоче місце і приготуватися до виконання трудових обов'язків;
- починати роботу згідно з діючим режимом робочого дня;
-бути на робочому місці від часу початку роботи до часу закінчення роботи, за винятком встановлених перерв на обід;
-виконувати своєчасно і в повному обсязі функціональні обов'язки, забезпечувати належну якість робочих завдань;
- виконувати розпорядження керівників;
-  виконувати вимоги з питань охорони праці та протипожежної безпеки;
- приймати заходи для негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу Департаменту і негайно повідомляти про таку загрозу керівництву;
-  турботливо відноситись до майна Департаменту, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;
- дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці та на території Департаменту;
- вести себе етично по відношенню до інших працівників і відвідувачів Департаменту.
4.2. Працівник має право:
- вимагати від керівництва забезпечення його роботою згідно професії і кваліфікації та колективному договору;
- вимагати належних, безпечних і здорових умов праці;
- своєчасно получати заробітну плату, відповідно до закону і колективного договору;
- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, в тому числі стягнення, які застосовуються до нього;
-  звертатися до керівництва з пропозиціями для покращення організації праці;
-   також на інші права, які надаються трудовим законодавством.
4.3.Працівника, який за станом здоров'я, відповідно до медичного висновку, потребує надання більш легкої роботи, керівник зобов'язаний перевести за його згодою на таку роботу на строк, який вказано у медичному висновку і при необхідності установити неповний робочий день.
5. Основні права та обов'язки керівництва Департаменту.
5.1. Керівництво повинне:
- забезпечувати працівників робочими місцями та надавати роботу згідно з умовами колективного договору;
- проводити вступний та періодичний інструктажі працівників відносно вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт, перевіряти знання відповідних інструкцій з питань охорони праці;
-  приймати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму;
- видавати заробітну плату у встановлені законодавством і колективним договором строки;
-   контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни та
забезпечувати облік робочого часу, складання табелю;
-   створювати умови для підвищення кваліфікації працівників, отримання освіти;
-   створювати умови для відпочинку працівників;
- виконувати інші обов'язки, які покладені на них трудовим законодавством і колективним договором.
5.2. Керівник має право :
-   вимагати від працівників дотримання положень Правил та приймати необхідні заходи притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
-  приймати відповідні заходи для морального і матеріального заохочення за сумлінне дотримання цих Правил.
6. Заохочення за успіхи в роботі.
6.1.За сумлінне виконання обов'язків, ініціативність, тривалу та бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються наступні заходи заохочення :
-  оголошення подяки;
- згідно із ст. 34 Закону України «Про державну службу» та Положенням про матеріальне заохочення працівників Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державними службовцями видається грошова винагорода у розмірах та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- за особливі трудові заслуги державні службовці представляються до нагородження подякою та Почесною грамотою Департаменту, подякою та Почесною грамотою обласної державної адміністарції (за поданням директора Департаменту);
-   присвоєння чергового та позачергового рангу державного службовця.
6.2. Директор Департаменту видає наказ про заохочення, в урочистій обстановці доводить його до відома колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.
6.3.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються у першу чергу переваги і пільги у галузі соціально культурного та житлове - побутового обслуговування (путівки до санаторіїв і будинків відпочинку, поліпшення житлових умов). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по службі.
7. Відповідальність працівників за порушення Правил.
7.1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких засобів :
догана;
звільнення.
7.2.Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано за наступні порушення:
- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього колективним договором або цими Правилами;
-  прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох часів у продовж робочого дня) без поважних причин (п.4 ст. 40 КЗпП);
- поява на роботі у нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст.40 КЗпП);
- здійснення за місцем роботи крадіжки майна Департаменту, встановленого приговором суду, який вступив в законну силу (п.8, ст. 40 КЗпП);
За інші порушення трудової дисципліни застосовується виключно догана.
7.3.При визначенні дисциплінарного стягнення директор Департаменту рахує ступень ваги зробленого проступку та нанесеної їм шкоди, обставини, при яких здійснено проступок і попередню роботу працівника.
7.4.Дисциплінарне стягнення застосовується директора Департаменту і оформлюється наказом по Департаменту (про що повідомляється працівнику під розпис).
7.5.Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від працівника потрібне письмове пояснення проступку. Відмова працівника надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про відмову надати пояснення складається акт за підписом інших двох працівників Департаменту.
7.6.Дисциплінарне стягнення застосовується директором Департаменту безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, або перебуванням його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня учинення проступку.
7.7.Якщо у продовж року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде притягнуто до нового дисциплінарного стягнення, то він рахується таким, який не має стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення року.
7.8.У продовж терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, які перераховані в розділі 6 дійсних Правил, до працівника не застосовують.
7.9. Незалежно від дисциплінарного стягнення, згаданого у п.7.1 цих Правил, на умовах, визначених колективним договором чи Положенням про матеріальне заохочення працівників Департаменту, до працівників можуть бути застосовані наступні заходи дисциплінарного впливу:
- повне або часткове позбавлення премії;
- зменшення або відміна доплат, винагород та інших заохочувальних виплат;
затримка у присвоєнні чергового рангу;
попередження про неповну службову відповідальність.

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C