Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

від 23 жовтня 2012 року № 606

зі змінами

від 11.02.2013  № 33

від 10.04.2013 № 133

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).
Департамент перейменовано з Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 8 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514 «Про структуру обласної державної адміністрації».

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Департаменту є:
участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
координація діяльності навчальних закладів і наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, сприяння захисту прав інтелектуальної власності в області;
формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області, держави;
сприяння розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами області;
сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області;
сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної власності та національних інтересів.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює керівництво і контролює діяльність відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення (в межах повноважень, визначених законом);
2) координує роботу відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення (в межах повноважень, визначених законом), підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
3) аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;
4) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, координує роботу з укладення між професійно-технічними, вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
5) організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОНмолодьспортом України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
6) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
7) вносить на розгляд до МОНмолодьспорту України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також професійно-технічних навчальних закладів;
8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складення звітів із цих питань у межах своєї компетенції;
9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ і науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

10) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів із керівниками установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНмолодьспорту України і перебувають у державній власності, подає до МОНмолодьспорту України відповідні матеріали;
11) аналізує стан виконання керівниками професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНмолодьспорту України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, регіональної мови та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
14) впроваджує в практику рекомендовані МОНмолодьспортом України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
15) вносить на розгляд до МОНмолодьспорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
16) організовує роботу з формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
17) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані в порядку, визначеному чинним законодавством;
19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
20) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання та праці учасників навчально-виховного процесу і забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи;
21) вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності;
22) сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ і соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;
23) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
24) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
25) координує роботу в межах компетенції з використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти;
26) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в області захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;
27) сприяє розвитку діючих і створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій -науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
28) бере участь за дорученням МОНмолодьспорту України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових і регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин із метою включення до державного реєстру технологій;
29) бере участь у визначенні доцільності виконання та фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних і місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;
30) контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, а також щодо додержання та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
31) вживає в межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних і житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
32) розглядає питання та вносить до МОНмолодьспорту України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального та матеріального стимулювання їх праці;
33) забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти та науки, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області;
35) надає в межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;
36) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;
37) забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій для їх максимального задоволення;
38) бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
39) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти кандидата;
40) виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:
одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
вносити на розгляд до МОНмолодьспорту України пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану та складення прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;
створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОНмолодьспортом України, впроваджувати їх у практику;
організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами та науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
представляти в установленому порядку інтереси обласної державної адміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;
готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування обласного бюджету;
організовувати та проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів МОНмолодьспорту України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Департамент проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
Рішення Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з МОНмолодьспортом України.

9. Директор Департаменту повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах та місцевих органах управління освіти або наукових установах не менш як 5 років.

10. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань;
спрямовує і координує діяльність відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення (в межах повноважень, визначених законом);
особисто відповідає за виконання покладених на Департамент завдань із реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;
забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові обов'язки працівників Департаменту;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошториси доходів і видатків та штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів та відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій;
погоджує з заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків між головою обласної державної адміністрації та його заступниками розподіл обов'язків між заступниками директора Департаменту, а також ступінь відповідальності заступників директора Департаменту і керівників структурних підрозділів Департаменту;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

11. Директор Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженим з МОНмолодьспортом України.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників органів управління освіти, наукових установ, комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», навчальних закладів.
До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.
Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

13. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ науки і освіти при Департаменті можуть утворюватися підрозділи: творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують, у тому числі, на госпрозрахунковій основі.

14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
Склад наукової ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації.

16. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, кутовий штамп і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Заступник голови — керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                     В.В. Хома

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Ср, ніч +8 .. +10 °C
 • Ср, ранок +12 .. +14 °C
 • Ср, день +17 .. +19 °C
 • Ср, вечір +11 .. +13 °C