Положення про колегію

Затверджено
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
30.12.2010 № 746

зі змінами

06.12.2011 № 741
24.12.2012 № 740
10.04.2013 № 134


ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення
1. Колегія Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється відповідно до Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 23 жовтня 2012 року № 606 «Про затвердження Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації», з метою узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішенням обласної ради та цим положенням.
3. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії
4. Колегія:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі - управління);
2) розглядає пропозиції щодо:
реалізації державної політики у сфері освіти і науки;
забезпечення співпраці з відповідними структурними підрозділами обласної, районних державних адміністрацій під час виконання покладених на них завдань;
розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки;
3) обговорює перспективи і програми соціально-економічного розвитку галузі, обласні (регіональні) програми та шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності управління, установ та навчальних закладів, що належать до сфери його управління;
6) аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
7) схвалює план роботи управління; розглядає результати роботи управління;
8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на управління.

ІІІ. Склад колегії
5. До складу колегії входять:
- директор Департаменту (голова колегії), його заступники (за посадою), а також інші відповідальні працівники Департаменту;
- керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, вчені, висококваліфіковані спеціалісти, керівники районних (міських) відділів (управлінь) освіти, навчальних закладів, Харківської академії неперервної освіти.
6. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови облдержадміністрації.
Зміни до персонального складу вносяться директором Департаменту за погодженням з головою обласної державної адміністрації.
7. На засіданнях колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та представники інших організацій за згодою їх керівників.

ІV. Організація роботи колегії
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться щоквартально, позачергові - у разі потреби.
У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
9. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань колегії.
10. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів управління, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з затвердженим планом засідань колегії та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється першим заступником директора Департаменту який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
14. Начальник відділу, відповідальний за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали (окремо з кожного питання), які візуються виконавцем і заступником директора Департаменту відповідно до розподілу, першому заступнику директора Департаменту не пізніше, ніж за п’ять днів до чергового засідання:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) проект рішення колегії;
3) довідка з викладанням обґрунтованих висновків і пропозицій;
4) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
5) проект наказу директора Департаменту;
6) у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо).
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — у день проведення засідання.
16. Керівники структурних підрозділів управління, які відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії
17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків директора Департаменту.
18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
19. Члени колегії беруть участь у засіданні особисто.
У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має попередити голову колегії, а також має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
22. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі проведення спільних засідань з іншими органами виконавчої влади приймаються спільні рішення.
25. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки і звукозапису.
26. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником директора Департаменту відповідно до розподілу, керівниками заінтересованих структурних підрозділів управління, і подає на розгляд голови колегії.
27. Рішення колегії оформлюються протоколом, який складається відповідальною особою та підписується головуючим на засіданні. У протоколі указується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
29. Рішення колегії проводиться в життя наказами директора Департаменту, що видаються у тижневий термін після дати проведення засідання.
30. Рішення колегії доводяться до керівників структурних підрозділів, установ, організацій, закладів, що належать до сфери управління, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
31. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у першого заступника директора Департаменту.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії
32. Контроль за виконанням рішень колегії управління здійснює заступники директора Департаменту відповідно до розподілу обов’язків.
33. Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                  В. В. Хома

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C