Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджені на зборах трудового колективу
протокол № 14 від 16 вересня 2013 року
 

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості й не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У Департаменті трудова дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці та навчального процесу.
2. Ці правила поширюються на всіх працівників Департаменту.
3. Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників Департаменту, які встановлюють внутрішній розпорядок у Департаменті.
4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор Департаменту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

5. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
Працівники Департаменту приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
6. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
- особисту заяву;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- пред’явлення паспорта,
- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
- військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.
Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються начальником відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту і залишаються в особовій справі працівника.
При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження й документи, подання яких не передбачено законодавством.
7. Прийняття на роботу оформлюється:
- директора та заступників директора Департаменту – розпорядженням голови обласної державної адміністрації;
- інших працівників Департаменту – наказом Департаменту, який оголошується працівнику під підпис.
8. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформлюються трудові книжки.
Ведення трудової книжки здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в Департаменті в начальника відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту.
9. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту зобов’язаний:
а) роз’яснити працівнику під підпис його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором (під підпис);
в) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
10. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, та за умовами, передбаченими в контракті.
11. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації установи, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.
12. Припинення трудового договору оформляється наказом Департаменту.
13. Директор Департаменту зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювань чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи. 

III. Основні права та обов’язки працівників

14. Працівники Департаменту мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- пільгове забезпечення житлом у порядку, установленому законодавством.
15. Працівники Департаменту зобов’язані:
а) працювати сумлінно, виконувати вимоги Положення про Департамент, дотримуватися дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти обладнання, інвентар, матеріали тощо, виховувати в себе бережливе ставлення до майна Департаменту.
16. Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями й положеннями, затвердженими директором Департаменту. З посадовими обов’язками працівник ознайомлюється під підпис.

IV. Основні обов’язки директора Департаменту

17. Директор Департаменту зобов’язаний:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи працівників Департаменту відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
б) визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
в) організувати підготовку необхідної кількості кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своїй установі, так і в інших відповідно до укладених угод;
г) видавати заробітну плату працівникам Департаменту у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам установи відповідно до графіка відпусток;
д) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
є) дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;
ж) додержуватись умов колективного договору;
з) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

V. Робочий час і його використання

18. Тривалість робочого тижня встановлюється: 40 годин на тиждень.
19. Режим роботи Департаменту:
Понеділок – четвер:
Початок роботи – о 9.00.
Закінчення роботи – о 18.00.
П’яниця:
Початок роботи – о 9.00.
Закінчення роботи – о 16.45.
Обідня перерва – з 13-00 до 13-45.
Прийом відвідувачів із поштою:
Понеділок – п’ятниця:
11.00 – 13.00.
Прийом громадян:
Четвер:
14.00 – 18.00
Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників Департаменту скорочується на 1 годину.
20. Для працівників Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота, неділя).
21. За відсутності працівника Департаменту директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.
22. Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора Департаменту за погодженням із профспілковим комітетом. Робота у вихідний день може компенсуватися, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідному розмірі.
23. Директор Департаменту може залучати працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор Департаменту за погодженням із профспілковим комітетом.
Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3 років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
24. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 10-го січня поточного року.
Поділ відпустки на частини допускається за проханням працівника за умови, що основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, установленому чинним законодавством.
Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом робочого року працівникам молодше вісімнадцяти років. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи в даному закладі у зручний для них час.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

25. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу бездоганну роботу можуть застосовуватися заохочення згідно з Положенням про преміювання працівників Департаменту.
26. За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального та матеріального заохочення.
78. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу Департаменту й заносяться до трудової книжки працівника.

VIІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

28. За порушення трудової дисципліни до працівника Департаменту може бути застосовано один із таких видів стягнення:
– догана;
– попередження про неповну службову відповідність;
– затримка у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;
– звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. 3,4,7,8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.
До застосування дисциплінарного стягнення директор Департаменту повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
29. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.
30. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під підпис.
31. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде притягнуто до нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
32. За порушення трудової дисципліни чи неналежне виконання працівником посадових обов’язків, що не завдало істотної шкоди інтересам держави, установі та громадянам, директор Департаменту має право замість накладання дисциплінарного стягнення попередити працівника, висловити зауваження або передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу чи його органу.
33. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Департаменті на видному місці.

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C