Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
29 січня 2013 року № 23
 

ПОЛОЖЕННЯ про ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
Департамент є правонаступником Головного управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації та управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації.
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Головного управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 8 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514 «Про структуру обласної державної адміністрації».
2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також положенням про Департамент.
4. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, у тому числі у сфері фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами;
управління підзвітними та підконтрольними закладами, установами, підприємствами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;
прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я, у тому числі фармацевтичних, для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою та лікарськими засобами;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я (у тому числі у сфері фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами), державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров'я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я на території Харківської області та забезпечує контроль за їх діяльністю.
5.2. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
5.3. Здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров'я на території Харківської області та забезпечує контроль за їх діяльністю.
5.4. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації та забезпечує їх виконання.
5.5. Сприяє у межах своєї компетенції органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.
5.6. Вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, збільшення тривалості життя людей.
5.7. Надає у встановленому законодавством порядку до Міністерства охорони здоров'я України необхідну інформацію, документи та матеріали.
5.8. Готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, та подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації.
5.9. Організовує роботу з охорони здоров'я материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форм власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я.
5.10. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях.
5.11. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.
5.12. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області.
5.13. Здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
5.14. Сприяє розвитку медичної науки та техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, упроваджує в практику наукові досягнення, передовий досвід у галузі охорони здоров'я.
5.15. Забезпечує в межах компетенції здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.
5.16. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування.
5.17. Проводить у встановленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я.
5.18. Укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює в межах повноважень контроль за їх виконанням.
5.19. Вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій.
5.20. Разом з відповідними органами бере участь у межах своєї компетенції у вирішенні питань щодо визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон охорони курортів і визначення їх режиму.
5.21. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.
5.22. Організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я.
5.23. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
5.24. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління.
5.25. Визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує замовлення та організовує у встановленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я.
5.26. Організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту та протипожежного захисту закладів охорони здоров'я.
5.27. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.28. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.
5.29. Забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я.
5.30. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої
він є.
5.31. Проводить роботу, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.
5.32. Сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5.33. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших програм щодо формування здорового способу життя населення, зокрема з питань запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
5.34. Організовує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
5.35. Разом зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у регіоні, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів, захисту населення області, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров'я тютюнового диму.
5.36. Інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, яку завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів.
5.37. Сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і впливом тютюнового диму на здоров'я населення.
5.38. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я.
5.39. Здійснює систематичний контроль за додержанням вимог законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності.
5.40. Розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров'я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров'я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення праці.
5.41. Готує пропозиції щодо укладення, розірвання та визначення умов контрактів із керівниками підвідомчих закладів, контролює дотримання їх умов.
5.42. Забезпечує організацію та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням у Департаменті.
5.43. Забезпечує захист персональних даних.
5.44. Організовує і забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки і сталого функціонування Департаменту, закладів охорони здоров'я області в умовах особливого періоду з урахуванням виконання покладених мобілізаційних завдань.
5.45. Здійснює планування і організацію роботи з керівництва медичною службою цивільної оборони (цивільного захисту) області, контролює виконання заходів цивільної оборони (цивільного захисту) на об'єктах охорони здоров'я та проведення заходів щодо належної готовності медичних установ до дій у надзвичайних умовах мирного часу при ліквідації стихійних лих, аварій і катастроф.
5.46. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
6. Департамент має право:
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики -безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції Департаменту, спеціалістів та фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;
отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров'я;
сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;
проводити спеціальну перевірку відомостей про стан здоров'я кандидатів, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
7. Департамент в установленому та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, та за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.
Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків.
Директора Департаменту під час його відсутності заміщає заступник директора відповідно до розподілу обов'язків.
9. Директор Департаменту:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань перед головою обласної державної адміністрації, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту.
9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент.
9.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності.
9.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
9.5. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.6. Порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангів державних службовців заступникам директора Департаменту, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи службовців, технічних працівників та обслуговуючий персонал Департаменту.
9.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
9.9. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.
9.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
9.11. Розглядає та затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи, баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.
9.12. Має право брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції.
9.13. Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Департамент, через відповідні засоби масової інформації.
9.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому може утворюватися колегія. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії та робочі групи. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації у встановленому порядку.

13. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки. 

Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                       В.В. Хома


 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C