Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
 
ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (нова редакція)
 
1.ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації.
 
2.Департамент перейменовано з Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 1.1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 вересня 2014 року № 505 «Про внесення змін до структури обласної державної адміністрації» (далі - Розпорядження).
 
3.У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.
 
4.Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення в межах своїх повноважень виконання посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони;
організація заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території області, та контроль за їх здійсненням;
сприяння створенню належних умов для функціонування розташованих на території області та діючих відповідно до чинного законодавства України пунктів пропуску через державний кордон України;
організація здійснення заходів з територіальної оборони в межах області спільно з Харківським обласним військовим комісаріатом;
здійснення в межах компетенції заходів з виконання військово-транспортного обов'язку в мирний час та особливий період згідно з чинними нормативно-правовими актами України;
сприяння разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації створенню умов для належного функціонування митного органу та підрозділів прикордонної служби на території області;
вирішення питань, які спрямовані на забезпечення законності, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян;
організація взаємодії з правоохоронними органами, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, направлених на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері;
організаційне, аналітичне, консультативне та інформаційне забезпечення здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» в галузі оборонної роботи, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
 
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
5.1.Взаємодіє у межах компетенції з органами військового управління, митними органами, підрозділами Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших військових формувань, які розташовані на території області; вищими навчальними закладами та громадськими організаціями військового спрямування; з правоохоронними органами, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки.
5.2.Організовує виконання передбачених законодавством заходів щодо призову громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації.
5.3. Організовує виконання завдань територіальної оборони.
5.4.Сприяє наданню підприємствами, установами та організаціями області комунально-побутових послуг і ресурсів, постачання продукції, електро- і теплоенергії військовим формуванням Збройних Сил України, розташованим на території області, на договірних засадах.
5.5.Сприяє наданню у визначеному законодавством порядку частинам, підприємствам, установам, організаціям і навчальним закладам військового спрямування та іншим військовим формуванням службових приміщень.
5.6.Сприяє організації військового обліку допризовної підготовки молоді, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання.
5.7.Вивчає та аналізує стан здійснення в області заходів щодо виконання вимог законодавства з питань митної справи, охорони державного кордону, створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, підтримання встановленого режиму на державному кордоні.
5.8. Готує пропозиції щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, а також сприяє підрозділам Державної прикордонної служби України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні.
5.9.Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.10.Організовує виконання місцевими органами виконавчої влади на території області законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.11.Розробляє та подає керівництву обласної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.12.Організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
5.13.Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення місцевих органів виконавчої влади на режим роботи в умовах особливого періоду, сталого їх функціонування в цих умовах, та здійснює контроль за їх виконанням.
5.14.Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів.
5.15.Координує розроблення проектів мобілізаційних планів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та відповідних органів місцевого самоврядування, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів, спрямованих на забезпечення їх виконання.
5.16.Подає керівництву обласної державної адміністрації пропозиції щодо участі в організації управління державою в особливий період.
5.17.Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.
5.18.Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців.
5.19. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) з виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.
5.20. Разом з іншими відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації:
вживає заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);
подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) до інших підприємств, установ та організацій у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;
готує пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;
здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, для яких мобілізаційні завдання встановлені обласною державною адміністрацією;
готує пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації відповідно до мобілізаційних завдань, установлених для обласної державної адміністрації;
контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями, для яких мобілізаційні завдання встановлені обласною державною адміністрацією, з метою їх сталого функціонування в умовах особливого періоду;
організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;
подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.
5.21.Забезпечує подання обласною державною адміністрацією до інших державних органів інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.
5.22.Готує вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації і доводить їх до структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
5.23.Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з мобілізаційної підготовки структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та відповідних органів місцевого самоврядування.
5.24.Готує щороку доповідь про стан мобілізаційної готовності обласної державної адміністрації.
5.25.Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю шляхом здійснення функції державного контролю за додержанням громадського порядку.
5.26. Здійснює комплексну оцінку криміногенної ситуації в області, аналізує та прогнозує тенденції її ускладнення, забезпечує на цій основі координацію спільних заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що призвели до їх вчинення і взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів.
5.27.Проводить моніторинг стану забезпечення законності та правопорядку та вживає невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку та ускладнення криміногенної ситуації в області.
5.28.Інформує голову обласної державної адміністрації про заходи, що здійснюють правоохоронні органи, щодо забезпечення законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян на підставі комплексної оцінки криміногенної ситуації в області та вносить пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.
5.28.Забезпечує в межах своєї компетенції координацію та контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону у порядку, встановленому законом.
5.29.Забезпечує розроблення та виконання в межах компетенції цільових і комплексних програм з питань, що входять до сфери повноважень Департаменту, а також організацію виконання державних і регіональних програм із цих питань.
5.30.Вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу та уточнення заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних, регіональних програм у правоохоронній сфері для забезпечення розгляду їх на засіданнях колегій, нарадах, під час засідань за «круглим столом» за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.
5.31.Проводить за участю правоохоронних органів спільні наради, семінари, конференції, засідання за «круглим столом», заходи за участю громадськості з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності, корупції та правопорушень, незаконній міграції з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії.
5.32.Здійснює розроблення проектів розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, рішень колегії обласної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, рішень Харківської обласної ради, які вносяться на її розгляд головою обласної державної адміністрації, з питань оборонної, мобілізаційної роботи, забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
5.33.Забезпечує спільно із структурними підрозділами обласної державної адміністрації розгляд листів, запитів та інших матеріалів, що надходять від правоохоронних органів.
5.34.Аналізує та узагальнює інформацію щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, створює робочі групи із залученням фахівців правоохоронних органів, вищих навчальних закладів, експертних та науково-дослідних інститутів відповідного профілю для підготовлення, розгляду та розроблення пропозицій з питань, що входять до компетенції Департаменту.
5.35.Надає організаційну, аналітичну та іншу допомогу апарату та структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування у вирішенні питань, що стосуються профілактики злочинності та правопорушень, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
5.36.Разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації вивчає та узагальнює результати організаційних та практичних дій,   спрямованих   на   виконання   міжнародних   договорів,   укладених   з іноземними державами та міжнародними організаціями з питань співробітництва у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
5.37.У випадках, передбачених чинним законодавством, надає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо погодження кандидатур на призначення на посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
5.38.Бере участь у підготовленні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що стосуються напрямів діяльності Департаменту.
5.39.Розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації або його заступників, згідно з розподілом обов'язків, питання, що належать до компетенції Департаменту.
5.40.Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Департаменту.
5.41.Здійснює інші функції, що випливають із покладених на Департамент завдань.
5.42.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.
5.44.Забезпечує захист персональних даних.
5.45.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
5.46.Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.47.Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
5.48.Організовує та проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Департаменту.
 
6. Департамент для виконання покладених на нього завдань має право:
6.1.Одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від територіальних підрозділів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
6.2.Залучати в установленому порядку науковців, експертів, спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, за погодженням з їх керівниками, для вивчення та опрацювання питань, що належать до компетенції Департаменту.
6.3. Скликати в установленому порядку наради та організовувати проведення семінарів з питань, що належать до компетенції Департаменту.
6.4.Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться митними органами, підрозділами Державної прикордонної служби України, військовими формуваннями та іншими правоохоронними органами.
6.5.Контролювати стан здійснення заходів з мобілізаційної підготовки структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, перевіряти стан їх мобілізаційної готовності та ефективність здійснення зазначених заходів.
6.6.Використовувати системи зв'язку та комунікації, що існують в обласній державній адміністрації.
 
7. Департамент очолює директор, який має вищу освіту, стаж роботи, пов'язаний з мобілізаційною підготовкою, не менш як три роки, допуск до державної таємниці. Директор Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків.
Директор Департаменту має заступників, які за його поданням та за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов'язків, призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.
На період відсутності директора Департаменту його обов'язки у повному обсязі виконує один із заступників директора Департаменту.
 
8. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо.
 
9. Директор Департаменту:
9.1.Здійснює керівництво та організовує роботу Департаменту і несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань.
9.2.Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.
9.3.Визначає структуру Департаменту, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
9.4.Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
9.5.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
9.6.Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
9.7.Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
9.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.9.Може брати участь у засіданнях, що проводяться органами місцевого самоврядування.
9.10.Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації).
9.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
9.12.Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.13.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
9.14.Здійснює добір кадрів.
9.15.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
9.16.Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців Департаменту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.17.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
9.18.Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
9.19.Забезпечує повну та якісну роботу з виконання документів органів влади вищого рівня, звернень громадян та їх об'єднань, звернень і запитів депутатів, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації.
9.20.Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення відповідних консультативно-дорадчих органів.
9.21. Організовує роботу та працює з відомостями щодо дислокації, функціонування, характеристик запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України, у цілому щодо обласної державної адміністрації.
9.22.Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, працює з інформацією, яка становить державну таємницю.
9.23.Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
10.Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.
 
11.Департамент є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах виділених бюджетних призначень і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Штатний розпис та кошторис доходів і видатків на утримання Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.
 
Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                        В.В. Хома

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C