Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
(зі змінами, внесеними розпорядженнями
від 03.08.2011 №438

 та від 30.11.2012 № 696

та від 11.09.2014 № 485)


ПОЛОЖЕННЯ
про управління паливно-енергетичного комплексу
Харківської обласної державної адміністрації

  1.Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне голові обласної державної адміністрації та Міністерству палива та енергетики України.
Управління реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі області, несе відповідальність за його стан, координує діяльність підприємств, установ та організацій комплексу.

2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства палива та енергетики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3.Основними завданнями Управління є:
3.1.Забезпечення реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі області, здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва підприємствами комплексу, формування і виконання регіональних замовлень на території області.
3.2.Координація діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу області.
3.3.Участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку області, цільових програм, метою яких є підвищення рівня забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах енергоносіїв.
3.4.Реалізація економічної реформи в паливно-енергетичному комплексі.
3.5.Участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів.
3.6.Здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень керівництва обласної державної адміністрації, виконання яких покладено на Управління.

 4.Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.Бере участь у формуванні державної політики паливно-енергетичного комплексу та забезпечує її реалізацію.
4.2.Організує та координує розроблення концепцій та цільових програм перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області.
4.3.Бере участь у розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету, складенні балансів енергоносіїв.
4.4.Координує роботу структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій з питань розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії.
4.5.Координує діяльність підприємств паливно-енергетичного комплексу області.
4.6.Аналізує стан виконання фінансових планів підприємств і програм їх розвитку та готує довідкові, інформаційні та аналітичні матеріали керівництву області.
4.7.Аналізує потреби області в електроенергії та визначає відповідність її нормативним показникам.
4.8.Контролює цільове, економне та ефективне використання виділених підприємствам паливно-енергетичного комплексу бюджетних коштів.
4.9.Здійснює координацію діяльності науково-дослідних і проектно-конструкторських установ паливно-енергетичного комплексу.
4.10.Бере участь у розроблені науково-технічних програм і реалізації державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності в паливно-енергетичному комплексі.
4.11.Сприяє розвиткові зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу.
4.12.Бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики.
4.13.Сприяє реалізації державної політики з питань режимно-секретної роботи та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки і сталого функціонування органів Управління в умовах особливого періоду.
4.14.Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
4.14.1.Комплексного розвитку паливно-енергетичного комплексу області з метою задоволення потреб виробничої та соціальної сфери, населення в усіх видах енергоносіїв.
4.14.2.Удосконалення структури управління паливно-енергетичним комплексом області, розвитку його підприємств та організацій.
4.14.3.Здійснення реформи паливно-енергетичного комплексу області.
4.14.4.Створення, приватизації, корпоратизації, реорганізації, ліквідації, зміни форми власності підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу.
4.15.Здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу.
4.16.Готує пропозиції щодо доцільності надання надр в користування, забезпечує координацію діяльності нафто-газопромислового комплексу області з питань видобутку, переробки, транспортування його продукції.
4.17.Організовує розробку та погодження планів газифікації області, здійснює контроль за ходом виконання робіт із газифікації та використання коштів усіх джерел фінансування на будівництво об’єктів газифікації.
4.18.Проводить організаційну роботу, спрямовану на забезпечення реалізації державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників паливно-енергетичного комплексу.
4.19.Забезпечує реалізацію проведення державної політики у сфері охорони праці, пожежної безпеки і охорони довкілля та бере участь в організації контролю з цих питань за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу.
4.20.Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні.
4.21.Здійснює аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії та вживає необхідні заходи щодо його поліпшення.
4.22.Забезпечує координацію діяльності, пов'язаної з транспортуванням природного газу.
4.23.Забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, бере участь у розробленні програм з енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням на підприємствах паливно-енергетичного комплексу області.
4.24.Вирішує у межах своєї компетенції питання раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії.
4.25.Надає пропозиції щодо кандидатур на посади керівників підприємств, організацій паливно-енергетичного комплексу області.
4.26.Погоджує контракти керівників державних підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу.
4.27.Здійснює контроль за виконанням контрактів на підприємствах, установах та організаціях паливно-енергетичного комплексу.
4.28.Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
4.29.Здійснює контроль за дотриманням законодавства в частині надання пільг з оплати за енергоносії.
4.30.Аналізує використання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції та надання послуг, готує рекомендації підприємствам щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
4.31.Сприяє проведенню науково-технічних досліджень з метою підвищення рівня технологій виробництва в паливно-енергетичному комплексі області.
4.32.Розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи паливно-енергетичного комплексу області в умовах стихійного лиха, аварій і ліквідації їх наслідків.
4.33.Здійснює в межах компетенції організаційну та методичну роботу щодо кадрового забезпечення апарату Управління, підприємств паливно-енергетичного комплексу області.
4.34.Надає матеріали для заохочення працівників галузі, їх нагородження та присвоєння почесних звань.
4.35.Здійснює інші функції відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

5.Управління має право:
5.1.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2.Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації інформацію, документи та інші матеріали, а від Харківського обласного управління статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.4.Вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції управління.

6.Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

7.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.
Начальник Управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та за погодженням із Міністерством палива та енергетики України.
Діяльність Управління контролює і координує заступник голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

8.Начальник Управління:
8.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.
8.2.Затверджує структуру Управління, розподіляє обов’язки між заступником начальника Управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності.
8.3.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
8.4.Затверджує положення про структурні підрозділи Управління і функціональні обов'язки його працівників.
8.5.Розробляє і подає голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
8.6.Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.
8.7.Надає голові обласної державної адміністрації пропозиції по кандидатурах щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Управління.
8.8.Погоджує із заступником голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) призначення на посади і звільнення з посад начальників структурних підрозділів Управління.
8.9.Призначає на посади і звільняє з посад працівників Управління.
8.10. Організовує роботу та працює з відомостями за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють озброєння.

9.Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Управління та вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджується начальником Управління.

10.Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління доводиться розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
Штатний розпис та кошторис Управління затверджується головою обласної державної адміністрації.

11.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації              Л.Лучанінова

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Сб, ніч +5 .. +7 °C
 • Сб, ранок +11 .. +13 °C
 • Сб, день +17 .. +19 °C
 • Сб, вечір +14 .. +16 °C