Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(нова редакція)
 
1. ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
 
Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації перейменовано з управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2013 року № 194 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації».
 
Департамент є правонаступником управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2013 року № 194 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації».
 
2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації.
 
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
4. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної політики у сферах інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення області в інформаційній та видавничій продукції;
здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території області;
сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
участь у реалізації державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області, участі громадськості у формуванні і реалізації державної і регіональної політики, а також з питань міжнаціональних відносин;
аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин;
впровадження ефективного механізму комунікацій між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства.
 
5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
5.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
5.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об'єднань у межах Харківської області та вживає заходів щодо усунення недоліків.
5.5. Бере участь у підготовленні пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку Харківської області.
5.6.Вносить пропозиції до проекту обласного бюджету.
5.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
5.8. Бере участь у підготовленні заходів щодо регіонального розвитку у межах повноважень Департаменту.
5.9. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
5.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами обласної державної адміністрації.
5.11. Бере участь у підготовленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками   яких   є   інші   структурні   підрозділи   обласної   державної адміністрації.
5.12. Бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
5.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
5.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
5.15. Готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
5.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
5.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
5.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.
5.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
5.20. Здійснює повноваження, делеговані обласній державній адміністрації обласною радою (в межах компетенції).
5.21. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
5.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
5.23. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.24. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
5.25. Забезпечує захист персональних даних.
5.26. Забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, у тому числі з питань:
1) реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;
2) внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;
3) сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;
4) проведення моніторингу дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації та видавничої справи;
5) вжиття у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;
6) забезпечення державної підтримки вітчизняному книговиданню:
7) проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;
8) забезпечення всебічного, оперативного інформування громадськості про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, взаємодії з цих питань із засобами масової інформації всіх форм власності;
9) взаємодії з Харківською обласною державною телерадіокомпанією, обласними, міськими та районними комунальними засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, а також заходів, що відбуваються за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників;
10) сприяння висвітленню через засоби масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади;
11) підготовки в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичних матеріалів та проведення брифінгів, прес-конференцій, засідань за «круглим столом», що проводяться в обласній державній адміністрації;
12)розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;
13) сприяння створенню системи суспільного телерадіомовлення;
14) участі у підготовленні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також сприяння їх поширенню;
15) аналізу оприлюднених через засоби масової інформації матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту, надання у разі необхідності відповідних роз'яснень або спростувань;
16) надання місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичної, організаційної, практичної та консультаційної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
17) забезпечення інформаційного наповнення сторінок офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;
18) сприяння забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;
19) внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів господарської діяльності у сфері інформації та видавничої справи;
20) сприяння впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації та видавничої справи;
21) участі у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;
22) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;
23) вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
24) участі в організації міжнародних заходів, пов'язаних із діяльністю у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах;
25) сприяння самоорганізації журналістів;
26)   забезпечення підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;
27) внесення пропозицій щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;
28) організації роз'яснення з подальшим оприлюдненням позиції голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підготовки і поширення викладу офіційних документів, коментарів, прес-релізів, іншої текстової документації;
29) організації висвітлення заходів, що відбуваються за участю голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, взаємодії із засобами масової інформації всіх форм власності;
30) організації оперативного висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації та його заступників;
31) організації прес-конференцій, брифінгів, виступів у пресі, «прямих ліній», «круглих столів» за участю голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації;
32) проведення виступів з офіційними заявами, повідомленнями, спростуваннями;
33) оперативного інформування голови обласної державної адміністрації про позицію засобів масової інформації при висвітленні діяльності обласної державної адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів;
34) здійснення акредитації засобів масової інформації;
35) взаємодії з українськими і зарубіжними представниками засобів масової інформації з метою повного, об'єктивного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів;
36) участі у підготовленні, проведенні відвідувань головою обласної державної адміністрації об'єктів міста, області, регіонів України, візитів за кордон з метою висвітлення через засоби масової інформації;
37) надання іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичної, організаційної, практичної та консультаційної допомоги з питань, що належать до компетенції Департаменту.
5.27. Забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері здійснення внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у тому числі з питань:
1) сприяння реалізації державної політики з питань розвитку громадянського суспільства;
2) забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
3) здійснення аналізу діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовлення пропозицій щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;
4) здійснення аналізу діяльності інститутів громадянського суспільства у регіоні та прогнозу розвитку суспільно-політичних процесів;
5) забезпечення підготовки і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також стосовно інших питань;
6) узагальнення висновків, пропозицій та зауважень, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;
7) налагодження взаємодії із громадською радою та іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними при обласній державній адміністрації, в межах компетенції Департаменту, здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;
8) надання пропозицій щодо здійснення обласною державної адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у регіоні, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, та участі у здійсненні таких заходів;
9) здійснення моніторингу проведення мирних зібрань, організації в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати;
10) забезпечення підготовки, методичної підтримки і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень відповідно до чинного законодавства України;
11) координації та надання методичної підтримки іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації щодо реалізації завдань державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства відповідно до чинного законодавства України;
12) координації реалізації регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
13)участі разом з іншими структурними підрозділами обласної державної
адміністрації у підготовленні проектів нормативно-правових актів обласного
значення з метою забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння
розвитку громадянського суспільства;
14)   організації разом з іншими структурними підрозділами обласної
державної адміністрації публічних заходів обласної державної адміністрації за
участю представників інститутів громадянського суспільства;
15)координації виконання обласною державною адміністрацією затвердженого Кабінетом Міністрів України плану дій (заходів) із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на відповідний рік (роки) та відповідно обласного плану заходів;
16)надання пропозицій щодо пріоритетів підтримки інститутів громадянського суспільства в регіоні, організації разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, та здійснення моніторингу підтриманих за результатами конкурсів проектів відповідно до чинного законодавства України;
17)організації вивчення громадської думки щодо діяльності обласної державної адміністрації, проблемних питань регіону, інших суспільно-значущих питань та надання пропозицій за результатами відповідних досліджень;
18)координації та надання методичної підтримки іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації щодо сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності відповідно до чинного законодавства України;
19)   внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики;
20) участі у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку у сфері громадянського суспільства та місцевого самоврядування, залучення громадськості до формування та реалізації полі гики та підвищення громадської активності;
21) участі в організації міжнародних заходів, пов'язаних із сприянням розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування і залученням громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики;
22) організації разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації просвітницьких компаній для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами громадської участі у формуванні та реалізації державної регіональної політики, популяризації волонтерства та участі у діяльності інститутів громадянського суспільства;
23) вивчення та аналізу тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розроблення поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних відносин;
24) координації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;
25) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, узагальнення практики його застосування;
26) вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у регіоні;
27) надання методичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин;
28) сприяння збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
29) здійснення у межах своєї компетенції заходів із реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин, координації діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень, подання голові обласної державної адміністрації відповідної інформації;
30) сприяння діяльності національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій;
31) вжиття в межах компетенції заходів з вирішення питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, підготовлення та подання голові обласної державної адміністрації своїх пропозицій із зазначених питань, у тому числі щодо залучення інвестицій.
5.28. Надання роз'яснень щодо розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту.
5.29. Забезпечує здійснення інших повноважень обласної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, здійснення внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю.
 
6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, здійснення внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю.
6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
 
7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.
 
9.Директор Департаменту:
9.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.
9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.
9.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
9.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
9.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
9.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
9.7.Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
9.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
9.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації).
9.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
9.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
9.14.Здійснює добір кадрів.
9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації державних службовців Департаменту.
9.16. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
9.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
9.19.Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.
 
11. Директор Департаменту має першого заступника директора Департаменту - начальника управління преси та інформації та заступника директора Департаменту - начальника управління внутрішньої політики, які призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
 
На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує перший заступник директора Департаменту - начальник управління преси та інформації, у разі відсутності останнього - заступник директора Департаменту - начальник   управління   внутрішньої   політики   згідно   з розподілом обов'язків. У разі відсутності директора Департаменту, першого заступника директора Департаменту - начальника управління преси та інформації та заступника директора Департаменту - начальника управління внутрішньої політики виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.
 
12.Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо.
 
Склад рад, комісій і робочих груп, положення про них затверджує директор Департаменту.
 
13.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 
14.Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.
 
15.Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.
 
Директор Департаменту масових комунікацій Харківської
обласної державної адміністрації                                                                     М.Є.Черняк

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C