Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
(зі змінами)
 
ПОЛОЖЕННЯ
про ВІДДІЛ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1.ВІДДІЛ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Відділ) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.
 
2.Відділ підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, іншим центральним органам виконавчої влади.
 
3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, цим Положенням.
 
4.Відділ у межах своїх повноважень забезпечує проведення на території області державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань, пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, додержанням принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від церкви, сприяє виконанню релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами (положеннями), не втручаючись у впроваджену ними відповідно до законодавства діяльність.
 
5.Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
1)організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2)забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4)бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;
5)забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
6)бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
7)розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень, що віднесені до його компетенції;
8)бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
9)бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
10)бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
11)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
12)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
13)готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
14)розглядає в установленому порядку звернення громадян, здійснює прийом громадян і представників релігійних організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає необхідних заходів для їх вирішення;
15)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
16)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
17)постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
18)надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
19)забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
20)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
21)забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
22)забезпечує захист персональних даних;
23)бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
24)сприяє гармонізації міжконфесійних відносин;
25)здійснює заходи для забезпечення гарантованого права громадян на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, об'єднання у релігійні громади, інші релігійні організації;
26)запобігає будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню ворожнечі та ненависті на релігійному ґрунті;
27)сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних питань виключно на засадах законодавства;
28)запобігає втручанню органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян у впроваджену відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та інших релігійних організацій;
29)сприяє участі місцевих релігійних організацій у міжнародних релігійних форумах, діловим контактам із зарубіжними релігійними організаціями;
30)готує пропозиції про формування державної політики щодо релігії та церкви, забезпечує її реалізацію, координує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань державно-церковних відносин;
31)забезпечує у межах своєї компетенції виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації;
32)узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, організовує та контролює його виконання:
33)готує інформацію та подає пропозиції відповідно до законодавства голові обласної державної адміністрації, а також до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державку політику у сфері релігії;
34)надає організаційно-методичну та консультативну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;
35)вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі регіону, готує іподає відповідні інформаційні матеріали голові обласної державної адміністрації, а також до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії;
36)сприяє на прохання місцевих релігійних організацій проведенню ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;
37)надає консультативну допомогу релігійним організаціям у застосуванні ними законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;
38)сприяє роботі комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
39)здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації;
40)веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють на території області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
41)сприяє релігійним організаціям у здійсненні ними міжнародних контактів, вирішенню згідно з чинним законодавством питань, пов'язаних із перебуванням в Україні іноземних священнослужителів, проповідників та інших представників зарубіжних релігійних організацій;
42)виконує повноваження обласної державної адміністрації як органу, що здійснив реєстрацію статуту відповідної релігійної організації, щодо офіційного погодження запрошень релігійних громад на діяльність іноземних громадян з проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів, іншої канонічної діяльності та погодження видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;
43)здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань.
 
6.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1)одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2)залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
3)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері державно-церковних відносин;
4)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5)скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу;
6)подавати до обласної державної адміністрації пропозиції щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та передачі культових будівель і майна в користування або у власність релігійних організацій;
7)подавати в установленому порядку пропозиції про скасуванняприйнятих органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян та релігійнимиорганізаціями рішень з питань свободи світогляду та релігійних організацій, які суперечать законодавству України;
8)порушувати в установленому порядку розгляд питання пропритягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства про свободу світогляду та релігійні організації.
 
7.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
8.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.
 
9.Начальник Відділу:
1)здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2)подає на затвердження голові обласної державної адміністраціїположення про Відділ;
3)затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов'язки між ними;
4)планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5)вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
6)звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
7)може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9)може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10)представляє за дорученням керівництва обласної державної адміністрації інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
11)видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Харківській області;
12)подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13)розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Відділу;
14)здійснює добір кадрів;
15)організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;
16)здійснює призначення та звільнення державних службовців Відділу з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення їх та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17)здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18)здійснює заохочення працівників Відділу;
19)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
20)забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
21) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
10.Накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації вищого рівня.
 
11.Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 
12.Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника Відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 
13.Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.              
 
 
Заступник голови - керівник апарату                                
обласної державної адміністрації                                                                      В.В. Хома
 
 
 
 
 

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C