Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
(зі змінами)
(зі змінами)
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1.ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
 
Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації перейменовано з управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 18 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2013 року №75 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514».Департамент є правонаступником всіх прав та обов'язків управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністраці
 
2.Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон України) з питань, що належать до його компетенції.Департамент виконує роботи, пов'язані із здійсненням функцій замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території області (будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств).
 
3.Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
4.Основними завданнями Департаменту є:
 
забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва;
 
виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
 
сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
 
5.Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1)готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області, державних програм, обласного бюджету і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
2)сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території;
3)готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
4)забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;
5)бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
6)розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;
7)забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;
8)розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;
9)здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;
10)приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію до будівельних організацій;
11)здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів у рамках реалізації проектів державного значення;
12)розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;
13)забезпечує реєстрацію в Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органі відповідальних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів, технічний нагляд, направляє повідомлення чи декларацію про початок виконання будівельних робіт або одержує дозвіл на виконання будівельних робіт;
14)забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;
15)забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;
16)здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
17)здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
18)передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;
19)передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:
виконання будівельно-монтажних робіт; відведення земельної ділянки під будівництво;
проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття дорожніх покриттів;
проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею до будівельної організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;
користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
вирубування лісу і пересадження дерев;
перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо ; нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, у терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
20)здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за
відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і
стандартам;
21)погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;
22)забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;
23)бере участь у підписанні декларації про готовність об'єкта до експлуатації або акта про готовність об'єкта до експлуатації;
24)передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
25)здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;
26)здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;
27)приймає від підрядника, згідно з актом, законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;
28)веде бухгалтерський та статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку до відповідних органів звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;
29)перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
30)бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереженню запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження;
31)вносить до обласної державної адміністрації пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
32)надає на договірних засадах за погодженням з головою обласної державної адміністрації послуги замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, та окремим громадянам;
33)виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері будівництва.
 
6.Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, ще визначені, має право:
 
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від Головного управління статистики у Харківській області - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
 
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої державної адміністрації у відповідній галузі;
 
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
 
залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також утворювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом у районах і населених пунктах за погодженням з головою обласної державної адміністрації;
 
розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва, на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.
 
7.Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і погодженням із Мінрегіоном України.
Директор Департаменту має першого заступника та заступника, які призначаються на посаду і звільняються з посади на підставі подання директора Департаменту головою обласної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує перший заступник директора, а в разі відсутності - заступник директора згідно з розподілом обов'язків. У разі відсутності директора Департаменту, першого заступника директора, заступника директора виконання обов'язків директора Департаменту покладаються на іншу особу в установленому порядку.
 
9.Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної* адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань;
затверджує структуру Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис Департаменту у межах граничної чисельності і фонду оплати праці працівників;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і функціональні обов'язки його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінрегіоном України, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 
10.Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Мінрегіону України, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном України.
 
11.Для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступника директора Департаменту (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.
До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
 
12.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій у Департаменті можуть утворюватися наукові ради і комісії.
Склад цих органів та положення про них затверджує директор Департаменту.
 
13.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації у
межах відповідних бюджетних призначень.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за погодженням з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації.
 
14.Департамент є бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
15.Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.
 
 
Заступник голови - керівник апарату                                                                В.В. Хома
обласної державної адміністрації
Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C