Положення про комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
15 липня 2014 року № 354

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних  ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється обласною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;
організація першочергових заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня;
участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї  завдань:
1) координує роботу структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування міст обласного значення, територіальних органів центральних органів виконавчої влади щодо розроблення і виконання цільових програм,
здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної
безпеки;
2) розглядає питання щодо:
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції керівникові місцевого органу виконавчої влади (виконавчого органу ради);
створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів щодо запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;
3) подає до обласної державної адміністрації пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;
5) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
6) складає перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні;
7) затверджує результати класифікації об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки;
8) здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій.

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:
1) забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
2) вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;
5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;
6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на
неї завдань:
1) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
2) забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-
територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;
4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;
5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;
6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до Державної служби України з надзвичайних ситуацій зазначених матеріалів;
7) вивчає обставини, що склалися, та подає до обласної державної адміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:
1) заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Харківської області, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;
2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Харківської області, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
3) залучати, у разі потреби, у встановленому законодавством порядку, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня сили та засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
4) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Харківської області (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має трьох заступників, у тому числі одного  першого.
Головою Комісії призначається перший заступник голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії на підставі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території Харківської області.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови Комісії.

9. Голова Комісії:
веде засідання Комісії;
подає пропозиції керівникові територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
затверджує функціональні обов'язки членів Комісії (за напрямом роботи у її складі).

10. Робочим органом Комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

11. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.
Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.
Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.
Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим, відповідальним секретарем Комісії, та затверджується головою обласної державної адміністрації.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території Харківської області.
Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

12. Забезпечення членів Комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив відповідну Комісію.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                             В.В. Хома

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C