Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
№ 209 від 27 квітня 2011 року

зі змінами

розпорядження № 694 від 29.11.2012


ПОЛОЖЕННЯ
про управління забезпечення доступу до публічної інформації
Харківської обласної державної адміністрації

1. Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

3. Метою управління є забезпечення прозорості та відкритості діяльності Харківської обласної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Харківською обласною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходяться у володінні Харківської обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями управління є:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Харківською обласною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходяться у володінні Харківської обласної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Харківської обласної державної адміністрації, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує виконання Харківською обласною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

2) збирає, систематизує, накопичує та зберігає в електронній формі документи або їх копії, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

3) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Харківської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів або безпосередньо до управління як самостійного суб’єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація;

4) надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

5) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

6) здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;

7) забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

8) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності обласної державної адміністрації стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обласною державною адміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності обласної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

9) забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

10) координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах обласної державної адміністрації;

11) надає практичну та консультаційну допомогу працівникам спеціальних структурних підрозділів та/або відповідальних осіб з питань запитів на інформацію районних державних адміністрацій;

12) забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації публічної інформації про діяльність обласної державної адміністрації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за умови надання апаратом та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації документів, що містять публічну інформацію, передбачену частиною першою вказаної статті;

13) забезпечує оприлюднення відповідно до вимог частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що мають ознаки нормативно-правового акту, та офіційне опублікування розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які є нормативно-правовими актам, після їх державної реєстрації, проектів рішень Харківської обласної ради, що вносяться на її розгляд головою обласної державної адміністрації.

14) проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення доступу до публічної інформації районними державними адміністраціями;

15) забезпечує інформаційне наповнення сторінки/розділу «публічна інформація» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

16) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;

17) забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;

18) виконує інші функції, покладені на управління, відповідно до чинного законодавства.

6. Управління має право:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

використовувати системи зв'язку і комунікації обласної державної адміністрації;

готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника.

Заступник начальника управління призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням начальника управління, погодженим з заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

затверджує положення про структурні підрозділи управління, видає в межах їх повноважень накази і контролює їх виконання;

подає на затвердження голови обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис управління;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
призначає на посаду і звільняє з посади начальників відділів управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10. Для забезпечення виконання покладених на управління завдань в управлінні можуть утворюватися дорадчі і консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник управління.

11. Управління є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

12. Управління є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація як місцевий орган виконавчої влади.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки і штампи.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C