Правила внутрішнього трудового розпорядку

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Зборами трудового колективу
Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

«26» липня 2012 року
зі змінами
від 02.10.2014


ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
Департаменту агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації (далі - Правила) розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" (із змінами), "Про місцеві державні адміністрації" (із змінами), Указу Президента України від 17 грудня 1999 року № 1583 "Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв", Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року №214 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за №1089/18384 (із змінами).
1.2.Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни, підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці в Департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2.Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1.Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою Законом України «Про державну службу», Кодексом законів України «Про працю», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці через укладання трудових договорів. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних сил України пред’являють військовий квиток;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
- диплом чи інший документ про здобуту освіту або професійну підготовку.
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.
2.2.Прийняття на роботу оформляється наказом директора Департаменту, що оголошується працівникові під розписку.
2.3.На всіх працівників, які працюють більше 5 днів ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
2.4.Дію трудового договору може бути припинено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.
2.5.Припинення трудового договору оформляється наказом директора Департаменту, який оголошується працівникові під розписку.
2.6.У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні від установи суми.

3. Основні обов'язки працівників Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

3.1.Основні обов'язки та права державних службовців Департаменту визначені в Законі України "Про державну службу" та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.
3.1.1.Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах повноважень, та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.
3.1.2.Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
3.1.3.Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.
3.1.4.Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.
3.1.5.Державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що дискредитує Департамент або ганьбить репутацію державного службовця.
3.1.6.Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.
3.1.7.При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно.
3.1.8.Державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
3.1.9.Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників.
3.1.10.Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.
3.1.11.Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню Департаменту.
3.1.12.Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію" та "Про державну
таємницю", у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб'єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
3.2.Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.
3.3.Державні службовці та інші працівники Департаменту також зобов'язані:
- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;
- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;
- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
- використовувати послуги телефонного зв'язку, комп'ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

4. Основні обов'язки керівництва Департаменту

агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації
4.Керівництво Департаменту зобов'язане:
- належним чином організовувати роботу працівників Департаменту, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;
- забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників Департаменту ;
- поліпшувати умови праці працівників апарату, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- видавати працівникам апарату заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку;
- підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників Департаменту, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;
- уважно ставитися до потреб і запитів працівників Департаменту;
- затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом;
- організувати облік явки на роботу працівників апарату і залишення ними роботи.

5. Робочий час та час відпочинку

5.1.Для працівників Департаменту встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.
5.2.Тривалість робочого часу працівників Департаменту не може перевищувати 40 годин на тиждень.
5.3.Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників Департаменту скорочується на одну годину.
5.4.Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники Департаменту зобов'язані за наказом начальника Департаменту з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
5.5.Робочий час працівників апарату починається о 8 годині ранку. Перерва на обід з 12-00 до 12 години 45 хвилин. Кінець робочого дня - у 17-00, у п'ятницю - о 15 годині 45 хвилин.
5.6.За угодою між працівником і керівництвом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов'язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
5.7.Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на їх керівників та відділ кадрового та науково-освітнього забезпечення Департаменту.
5.8. Перебування працівників Департаменту із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників. Залишення в робочий час працівником приміщення Департаменту без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
5.9. Керівники управлінь, відділів, секторів Департаменту попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із директором Департаменту, першим заступником або заступником директора Департаменту та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.
5.10.Працівника апарату, який з'явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
5.11.Працівникам Департаменту надаються відпустки відповідно до чинного законодавства. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників Департаменту, погоджених з їх керівниками, які складаються відділом кадрового та науково-освітнього забезпечення Департаменту на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року, затверджуються директором Департаменту, за погодженням з профспілковим комітетом, і доводяться до відома всіх працівників Департаменту.
5.12.За рішенням директора Департаменту державні службовці, за їх згодою, можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
5.13.Працівникам Департаменту згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1 За сумлінне та успішне виконання трудових обов'язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників апарату Департаменту застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки;
- нагородження Почесною грамотою Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.
6.2.За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків працівникам Департаменту, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років видається грошова винагорода (один раз на п'ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.
6.3.Заохочення застосовується і оголошуються директором Департаменту в урочистій обстановці та заносяться відділом кадрового та науково-освітнього забезпечення Департаменту до трудових книжок працівників Департаменту у відповідності із правилами їх ведення.
6.4.За особливі трудові заслуги працівники Департаменту в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника Департаменту покладених на нього трудових обов'язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника Департаменту як державного службовця дискредитує Департамент, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника Департаменту може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:
- догана;
- звільнення.
7.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.4.Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.
7.5.До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.
7.6.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку.
7.7.При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.
7.8.Дисциплінарне стягнення застосовується посадовою особою, якій в установленому порядку надано право прийняття на роботу працівників на відповідні посади.
7.9.Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.10.Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того, ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
7.11.Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8. Працівники Департаменту повинні бути ознайомлені з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які зберігаються у відділі кадрового та науково-освітнього забезпечення Департаменту на видному місці.

 

 

 

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Сб, ніч +5 .. +7 °C
 • Сб, ранок +11 .. +13 °C
 • Сб, день +17 .. +19 °C
 • Сб, вечір +14 .. +16 °C