Правила внутрішнього трудового розпорядку

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Загальними зборами працівників
Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
21 жовтня 2014 року

 
 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про правила етичної поведінки» Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214 та зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 11 листопада 2010 року № 1089/18384, Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2014 року № 263 та інших нормативно-правових актів.
1.2.Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.
1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників Департаменту.
1.4.Правила затверджуються та змінюються зборами трудового колективу Департаменту.
1.5. Правила доводяться до відома працівників Департаменту (під розпис).
1.6.У Департаменті трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.
 
2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 
2.1.Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту здійснюються відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, інших нормативних актів.
Прийняття на державну службу на посади четвертої – шостої категорій, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше не встановлено законами України, відповідно до  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами), з урахуванням вимог Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 (зі змінами), а також інших нормативних актів.
2.2.Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за наказом директора Департаменту без конкурсного відбору.
2.3.Призначення на посади директора Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, його заступників здійснюється головою Харківської обласної державної адміністрації відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, Регламенту Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2014 року № 263 та Положення про Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2014 року № 455.
Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на підставі наказу директора Департаменту відповідно до чинного законодавства України.
2.4.Початком виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі директора Департаменту. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є його день звільнення.
2.5. Не можуть бути призначеними на посаду в Департаменті особи, які:
визнані у встановленому порядку недієздатними;
мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам;
в інших випадках, встановлених законами України.
2.6. При прийнятті на роботу, кандидат подає:
трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
заяву про прийняття на роботу або заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;
заповнену особову картку за формою № П-2ДС з відповідними додатками та
фотокарткою розміром 4 х 6 см (2 шт.);
документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;
військовий квиток (для військовозобов’язаних);
документи про пільги;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);
інші документи, передбачені чинним законодавством України.
2.7.При прийнятті на роботу забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про її партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
2.8.Прийняття на роботу оформляється наказом директора Департаменту в порядку, передбаченому статтями 23, 24 Кодексу законів про працю України.
2.9.При прийнятті на державну службу та укладенні трудового договору може встановлюватися випробування терміном до шести місяців з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати.
Умови про випробування зазначаються в наказі директора Департаменту про прийняття на роботу.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.
2.10.У наказі про призначення на посаду зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.
З наказом про призначення на посаду працівник ознайомлюється під підпис.
2.11.Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
2.12.При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Законом України «Про правила етичної поведінки», Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04 серпня 2010 року № 214, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за    № 1089/18384. Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.
2.13.При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Департаменті особа, відповідальна за кадрову роботу, зобов’язана:
ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;
ознайомити працівника із цими Правилами;
визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
ознайомити працівника з Порядком використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433(під розпис);
провести інструктаж з працівником з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо.
2.14.Кожному працівнику, який відпрацював понад п’ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у особи, відповідальної за кадрову роботу.
Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 17 серпня 1993 року № 110.
2.15.Переведення працівників на іншу роботу в Департаменті здійснюється за умови службової необхідності відповідно до чинного законодавства України.
2.16.Допуск до державної таємниці надається працівникам Департаменту, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
2.17.Припинення трудових відносин між Департаментом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.
Державні службовці Департаменту мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Департаменту письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, директор Департаменту своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.
2.18.За домовленістю між працівником і директором Департаменту працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.
2.19.Припинення трудових відносин з ініціативи керівництва Департаменту не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.20.Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:
порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтями 16 і 16-1 Закону;
досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній
службі (стаття 23);
виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);
відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;
притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
2.21.Зміна директора Департаменту не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначеного керівника.
2.22.Припинення трудового договору оформляється наказом директора Департаменту.
Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.
2.23.У день звільнення, відповідальна особа за кадрову роботу в Департаменті, зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу директора Департаменту та чинного законодавства України з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.
2.24.Невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається керівником державного органу, в якому працює цей службовець.
2.25.Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (зі змінами).
 
3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ
 
3.1.Основні обов’язки та права державних службовців Департаменту визначені в Законі України «Про державну службу» та інших  актів законодавства, що регламентують діяльність державних службовців.
3.2.Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту, виданими в межах повноважень та відповідно до закону.
3.3.Основними обов’язками державних службовців є:
додержання Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства;
забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків,
завдань відповідно до своєї компетенції;
недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством України не підлягає розголошенню;
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
сумлінне виконання своїх службових  обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;
недопущення дій і вчинків, що можуть завдати шкоди інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Департаменту;
недопущення дій, які ускладнюють діяльність Департаменту або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства України вважаються корупційними;
вживання вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допущення вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності, невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;
вживання заходів щодо припинення корупційного правопорушення у разі його виявлення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Департаменту та негайного письмового повідомлення про вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції;
заборона приймання неправомірної вигоди або дарунків (пожертв);
шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників Департаменту, дотримання високої культури спілкування;
не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;
підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;
дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади передбачених відповідними актами законодавства;
вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це директора Департаменту, заступників, інших керівників;
утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;
використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.
своєчасне подання відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).
3.4.Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.
3.5.Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.
3.6. Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
3.7.Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.
Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.
3.10. Державні службовці та інші працівники Департаменту повинні утримуватись від наступних дій:
 просити або примушувати будь-яких осіб надавати дарунки особі або іншим особам;
 приймати прямо чи опосередковано дарунки за виконання дій, що входять до його повноважень, або в ситуаціях, коли такий дарунок може бути визнаний винагородою за будь-яке рішення, дії чи бездіяльність;
 надавати прямо чи опосередковано дарунки іншим особам, включаючи своїх керівників, за виконання останніми будь-яких дій (бездіяльність), що можуть мати наслідки для цих осіб;
виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.
3.10.Усі без винятку державні службовці Департаменту підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 (зі змінами).
Не підлягають атестації та щорічній оцінці державні службовці, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік.
3.11.Державні службовці та інші категорії працівників Департаменту мають право:
користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Департаменту та інших осіб;
вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;
брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;
одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;
на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;
безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;
захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.
 
4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
Керівництво Департаменту зобов'язано:
неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України про працю;
створювати для працівників Департаменту умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;
забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 Кодексу законів про працю України (за першу половину місяця 15 числа місяця в розмірі за фактично відпрацьований час, за другу половину місяця – в останній робочий день цього місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні);
забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
забезпечувати дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;
сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників Департаменту;
застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;
у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці, забезпечувати засобами індивідуального захисту;
забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників Департаменту у тому числі за рахунок бюджетних коштів.
 
5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
 
5.1.Робочий час ‒ це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.
5.2.Для працівників Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю України, окремим працівникам, на їх прохання, може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.
5.3.Змінний (гнучкий) графік роботи може бути запроваджений індивідуально, наказом директора Департаменту на прохання працівника за погодженням з уповноваженим на представництво від трудового колективу, у виняткових випадках.
5.4.Початок і закінчення роботи працівників Департаменту та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі години:
 початок робочого дня з 09 години - протягом тижня;
 перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - протягом тижня;
 закінчення робочого дня: в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 18 годині (тривалість робочого дня – 8 годин 15 хвилин)
- у п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин;
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 Кодексу законів про працю України).
5.5.Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в порядку, передбаченому чинним законодавством України. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.
5.6.До початку роботи кожен працівник Департаменту зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу в Журналі обліку виходу на роботу працівників Департаменту.
5.7.Керівники структурних підрозділів Департаменту зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.
5.8. Забороняється в робочий час:
- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат;
- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.
5.9.Перебування працівників Департаменту із службових питань у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників. Залишення в робочий час працівником приміщення Департаменту без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
5.10.Керівники структурних підрозділів Департаменту попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із директором Департаменту.
5.11.Тимчасова непрацездатність працівників Департаменту засвідчується листком непрацездатності.
5.12.Під час настання тимчасової непрацездатності, працівник Департаменту зобов’язаний повідомити будь-яким способом безпосереднього керівника та працівника кадрової служби.
5.13.Працівника Департаменту, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
5.14. Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу», державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Працівникам Департаменту, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
стаж державного службовця 10, 11, 12, 13, 14, 15 і більше років, кількість календарних днів додаткової відпустки відповідно 5, 7, 9, 11, 13, 15 днів.
5.15.За наказом директора Департаменту державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством України. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
5.16. Працівникам Департаменту згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».
5.17.Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.
5.18.Черговість надання щорічної основної і додаткової оплачуваних відпусток працівникам установлюється графіком відпусток з урахуванням необхідності забезпечення роботи Департаменту та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року, затверджується директором Департаменту і доводиться до відома всіх працівників.
 
 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ
 
6.1.За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи, вагомі досягнення в роботі  до працівників Департаменту застосовуються такі заохочення:
оголошення подяки директора Департаменту;
грошова премія (за виконання особливо важливого доручення, творчу активність, проявлену при виконанні службових обов’язків, своєчасне та якісне виконання окремих завдань, з нагоди загальнодержавних та релігійних свят, ювілейних дат працівників);
почесна грамота Департаменту.
6.2.Заохочення оголошуються наказом директора Департаменту доводиться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника Департаменту відповідно до правил їх ведення.
6.3.За особливі трудові заслуги працівники Департаменту можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань та відомчих відзнак.
6.4. Працівникам Департаменту надається матеріальна допомога:
а) на оздоровлення – у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника один раз на рік при наданні щорічної відпустки;
б) для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
7.1. До працівників Департаменту дисциплінарні стягнення застосовуються за:
а) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
б) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
в) перевищення своїх повноважень;
г) порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби;
д) вчинок, який порочить його, як державного службовця або дискредитує Департамент.
7.2.За порушення трудової дисципліни, відповідно до законодавства про працю України, до працівників можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
а) догана;
б) звільнення з роботи.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
7.3.Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
7.4.Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.5.До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника керівництво Департаменту зобов’язане зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
7.6.При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.7. Стягнення оформляється наказом директора Департаменту та оголошується працівникові, ознайомлення з яким він підтверджує власноручним підписом.
7.8.Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.9.Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення з нього може бути знято достроково наказом директора Департаменту.
7.10.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, заохочення, що передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.
7.11.До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, передбачені статтею 14 Закону України «Про державну службу»:
а) попередження про неповну службову відповідність;
б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.12.Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ
 
Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Департаменту, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Ср, ніч +8 .. +10 °C
 • Ср, ранок +12 .. +14 °C
 • Ср, день +17 .. +19 °C
 • Ср, вечір +11 .. +13 °C