Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
трудового колективу Департаменту
охорони здоров’я Харківської обласної
державної адміністрації
від 08.05.2013 № 2
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання профспілкового
комітету Департаменту охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації
від 08.05.2013 № 6

 

 Правила
внутрішнього трудового розпорядку працівників 
Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
 
1.     Загальні положення
1.1.Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником i  директором Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі — роботодавець) трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець –– виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
1.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі –– Правила) мають          на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
1.3.Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним i свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.4.Правила затверджуються зборами трудового колективу підприємства, установи, організації за поданням роботодавця                                      і
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, відповідно до законодавства про працю та цих рекомендацій i є обов’язковими для виконання.
2. Порядок прийняття на роботу i звільнення працівників
2.1.Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення вищезазначеного трудового договору.
2.2.При прийнятті на роботу працівники мають подати:
 • заяву про прийняття на роботу;
 • паспорт;
 • трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа приймається на роботу вперше –– довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, органом місцевого самоврядування, вуличним комітетом (довідка, видана вуличним комітетом, має бути засвідчена виконавчим комітетом відповідної ради); звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток;
 • свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, роботодавець має право зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації.
При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.
Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, що оголошується працівнику під розпис.
У наказі (розпорядженні) має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
Фактичне допущення працівника до роботи роботодавцем або з його відома іншою посадовою особою вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином. 
2.3.На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів,   а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
2.4.Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.
2.5.За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зi статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі –– КЗпП).
2.6.Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.
2.7.Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.
2.8.У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про звільнення та виплатити всі належні йому від підприємства суми.
3. Робочий час та час відпочинку на виробництві
3.1.Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
3.2.Для окремих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП).
3.3.На підприємстві, в установі, організації встановлюється п’ятиденний   робочий тиждень i такий розпорядок роботи:
·                     початок роботи ( 09.00);
·                     закінчення роботи ( 18.00; у п’ятницю та передсвяткові дні - 16.45);
·                     перерва для харчування та відпочинку ( 13.00-13.45).
Крім перерви для харчування та відпочинку можуть встановлюватися інші перерви (якщо їх надання обумовлено умовами праці, наприклад, роботи на холодному повітрі тощо). Працівники мають право також на коpoткoтepмінoвi перерви санітарно-гігієнічного призначення.
3.4.Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви не може бути меншою 30 хвилин.
У разі неможливості надання перерви для харчування працівникові має бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються Правилами або колективним договором.  
3.5.При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
3.6.За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.
3.7.Графіки роботи (змінності) при підсумованому обліку робочого часу розробляються таким чином, щоб за обліковий період було дотримано нормальної тривалості робочого часу, передбаченої статтями 50 та 51 КЗпП.
3.8.Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу, як правило, є місяць.
3.9.Виходячи з виробничих потреб роботодавець, за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників може встановлювати з урахуванням характеру й умов праці максимальну тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком робочого часу не більше 12 годин.
3.10.При підсумованому обліку робочого часу тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, але не менш, як до 12 годин на добу. Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.
3.11.Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).
3.12.При підсумованому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством (стаття 106 КЗпП).
3.13.За згодою сторін роботодавець може запроваджувати для працівників гнучкий режим робочого часу (далі –– ГРРЧ) з визначенням початку, закінчення та загальної тривалості робочого дня. При цьому сторонами повинно забезпечуватися відпрацювання нормальної тривалості робочого часу за відповідний обліковий період (робочий день, тиждень, місяць тощо).
3.14.ГРРЧ може запроваджуватися на прохання працівників або   за ініціативою роботодавця за згодою працівників.
3.15.Про запровадження, термін, порядок та умови застосування ГРРЧ,  або його дострокову відміну працівники повинні бути повідомлені на пізніше, ніж за два місяці.
3.16.Рішення про переведення працівників на ГРРЧ здійснюється  за їх згодою і оформляється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням у ньому конкретних параметрів ГРРЧ (термін, порядок, умови застосування).
3.17. Робочий день (зміна) в умовах ГРРЧ складається з:
 • фіксованого часу –– часу, коли працівник обов’язково повинен бути на робочому місці і виконувати виробничі функції;
 • змінного часу –– часу, коли працівник на власний розсуд може починати та закінчувати свій робочий день (зміну). Це, як правило, одна-дві години перед початком зміни та час після перерви на відпочинок та харчування;
 • часу перерви на відпочинок та харчування, який може становити від 30 хвилин до 2 годин на зміну і використовуватися працівником на власний розсуд, включаючи можливість бути відсутнім на робочому місці.
3.18.В умовах ГРРЧ тривалість робочого часу (зміни) не може перевищувати 10 годин, а час перебування працівника на підприємстві (робочому місці) з урахуванням часу на відпочинок і харчування –– 12 годин на добу.
3.19.Відсутність працівника на робочому місці у фіксований час без поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни. Працівники, які порушують трудову дисципліну або інші умови праці, передбачені ГРРЧ, можуть бути позбавлені права користуватися цим режимом.
3.20.Роботодавець може тимчасово, на термін до одного місяця, переводити працівників з ГРРЧ на загальновстановлений на підприємстві режим роботи відповідно до статті 33 КЗпП України.
3.21.Під час виконання роботи поза межами підприємства (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для підприємства, на яке він відряджений.
3.22.Чергування працівників на підприємстві після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках, а також згідно графіку  чергування відповідальних по Департаменту на дому. Графік і тривалість чергування затверджуються роботодавцем.   Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.
3.23.Не допускається чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.
3.24.Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.
3.25.Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні (крім чергування відповідального по Департаменту на дому) компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування. Графіками чергування повинні передбачатися дні такого відпочинку.
Якщо працівникові належить чергувати після закінчення робочого дня, він приходить на роботу пізніше. Це положення розповсюджується на осіб як з нормованим, так і з ненормованим робочим днем. Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.
3.26.Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
3.27.На підприємстві встановлюються такі дні щотижневого відпочинку: субота, неділя.
3.28.Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому роботодавцем чи за його дорученням відповідною службою.
3.29.Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
3.30.Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються роботодавцем за погодженням з представницьким органом і під розпис доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
3.31.Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується з працівником і з роботодавцем. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

4. Основні обов’язки працівника та роботодавця
4.1. Працівник зобов’язаний:
 • своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;
 • почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
 • бути на робочому місці впродовж всієї зміни за винятком перерв на відпочинок та харчування;
 • виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт та виготовлюваної продукції;
 • виконувати розпорядження роботодавця;
 • виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;
 • дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями; виконувати вимоги, передбачені технологічними документами, не допускаючи браку в роботі;
 • вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія)                і негайно повідомляти про подію керівництво;
 • дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території підприємства;
 • дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та клієнтами підприємства.
4.2. Роботодавець зобов’язаний:
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору;
 • ознайомити працівника з його робочим завданням;
 • забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям;
 • організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;
 • вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
 • у зв’язку зі шкідливими умовами праці у випадках, передбачених законодавством, вчасно надавати пільги та компенсації (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.);
 • видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;
 • забезпечувати своєчасний поточний та ремонт обладнання на робочих місцях;
 • контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
 • організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
 • надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікації, освіти;
 • дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань на підприємстві;
 • створювати умови для відпочинку працівників.
5. Права працівника та роботодавця

5.1. Працівник має право:
 • вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору (контракту);
 • на належні, безпечні та здорові умови праці;
 • на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;
 • на своєчасне одержання винагороди за працю;
 • оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через нестворення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;
 • оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;
 • брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів;
 • брати участь у страйках, мітингах, демонстраціях для захисту своїх прав у порядку, встановленому законодавством.
5.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.
5.3. Роботодавець має право:
 • вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
 • вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.
6. Відповідальність працівників за порушення Правил

6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:
 • невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;
 • прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 • появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
 • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 • недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника.
 
6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
 • догана;
 • звільнення.
6.3. Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю, статутами і положеннями про дисципліну (вказати якими).

6.4. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених колективним договором (положенням про оплату праці та преміювання).
Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 7.1 Правил.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:
 • оголошення подяки;
 • преміювання, виплата надбавок;
 • нагородження цінним подарунком;
 • підвищення на посаді;
 • нагородження грамотами, іншими відзнаками, зазначеними колективним договором.
Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені інші заходи заохочення.
За особливі трудові досягнення роботодавець разом з виборним органом профспілкової організації можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.
7.2. Роботодавець видає наказ (розпорядження) про заохочення і доводить його до відома колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.
 

 Начальник відділу кадрової роботи                                              І.В. Мельник

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C