Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Затверджені на загальних зборах трудового
колективу Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної
та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації
(протокол від “ 30 “ грудня 2013 р.)
 
Правила
внутрішнього трудового розпорядку для службовців Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації
 
I. Загальні положення
 
1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до його кількості і якості. Обов’язок службовця Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації (далі - Управління) - сумлінна праця та дотримання трудової дисципліни.
Дисципліна праці - це не тільки строге дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, але і свідоме, творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.
Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних і    економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим відношенням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного і суспільного впливу.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню службовців у дусі сумлінного відношення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці й ефективності суспільного виробництва.
3. Питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом управління в межах наданих прав та трудовим колективом відповідно до його повноважень.
 
II. Порядок прийому і звільнення службовців
 
4. Порядок прийому та звільнення службовців Управління здійснюється згідно з Законом України “Про державну службу”.
 
III. Основні обов'язки службовців
 
5. Службовці зобов'язані:
а) працювати чесно і сумлінно, додержувати дисципліни праці - основу порядку, вчасно і точно виконувати розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника Управління, та начальників відповідних відділів, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;
б) поліпшувати якість роботи, не допускати недоглядів у роботі, додержуватися дисципліни;
в) дотримуватися вимог з охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці і протипожежній охороні, передбачених відповідними правилами й інструкціями;
г) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи ускладняють умови праці і негайно повідомляти про це керівництво;
д) утримувати своє робоче місце та організаційну техніку у порядку, чистоті і справному стані, а також дотримувати чистоти на території; дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;
е) берегти й ефективно використовувати організаційну техніку, дбайливо відноситися до предметів, видаваних у користування, ощадливо і раціонально витрачати матеріальні ресурси;
ж) дотримуватися правил поведінки державного службовця.
Коло обов'язків, що виконує кожен службовець за своєю посадою, визначається функціональними обов’язками, затвердженими у встановленому порядку.
 
IV. Основні обов'язки адміністрації
 
6. Керівництво Управління зобов’язане:
а) правильно організувати працю службовців, забезпечити кожного робочим місцем, вчасно до початку роботи, що доручається, ознайомити із установленим завданням і забезпечити роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан оргтехніки, а також нормативні запаси матеріалів, необхідних для роботи;
б) створювати умови для підвищення якості роботи;
в) забезпечувати ощадливу і раціональну витрату фондів заробітної плати, матеріального заохочення й інших заохочувальних фондів; забезпечити правильне застосування діючих умов оплати праці; видавати заробітну плату у встановлений термін;
г) забезпечувати строге дотримання трудової дисципліни, усунення втрат робочого часу, формування стабільного трудового колективу; впливати на порушників трудової дисципліни, з огляду при цьому на думку трудового колективу;
д) неухильно дотримуватись законодавства про працю і правила охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охороні праці (правилам техніці безпеки, санітарним нормам і ін.). За відсутністю в правилах вимог, дотримання яких при провадженні робіт необхідно для забезпечення безпечних умов праці, керівництво вживає заходів, щодо забезпечення безпечних умов праці;
е) вживати необхідних заходів з профілактиці виробничого травматизму, професійних і інших захворювань службовців; у випадках, передбачених законодавством, вчасно надавати пільги і компенсації (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування тощо);
ж) постійно контролювати знання і дотримання усіма службовцями вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничій санітарії і гігієні праці, протипожежній охороні;
з) створювати необхідні умови для поєднування роботи з навчанням у навчальних закладах;
і) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання їм своїх повноважень, сприяти створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки, усіляко підтримувати і розвивати ініціативу й активність фахівців, повною мірою використовуючи збори трудового колективу; вчасно розглядати критичні зауваження службовців і повідомляти їм про вжиті заходи.
 
V. Робочий час і його використання
 
7. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку і харчування встановлюється наступне:
 
 
  понеділок – четвер
             п’ятниця
          передсвяткові
                  дні
початок роботи
08.30
08.30
08.30
перерва
13.00-13.18
13.00-13.18
13.00-13.18
закінчення роботи
17.00
16.00
16.00
 
8. Про початок і про закінчення роботи, а також про перерву в роботі службовці сповіщаються відповідними сигналами чи іншим способом.
До початку роботи кожен службовець зобов’язаний відзначити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід з роботи у встановленому порядку.
9. Керівництво Управління організує облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинно бути годинник, що правильно вказує час.
Працівників, які з’явились до роботи в нетверезому стані, керівництво не допускає до роботи в даний день.
10. Забороняється в робочий час:
а) відволікати службовців від їхньої безпосередньої роботи чи викликати, знімати їх з роботи для виконання суспільних обов’язків і проведення різного роду заходів, не пов’язаних з виробничою діяльністю (усілякі злети, семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки);
б) скликати збори, засідання і всякого роду наради по суспільних справах.
11. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи і створення сприятливих умов для відпочинку службовців. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх службовців.
 
VI. Заохочення за успіхи в роботі
 
12. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу та за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення: висловлення подяки; видача премії; нагородження цінним подарунком (годинником);  нагородження почесною грамотою;
Заохочення оголошуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації або наказом начальника Управління, доводяться до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку службовця.
13. Працівникам, що служать успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в області соціально-культурного обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку і тощо). Таким службовцям надається також перевага при просуванні по роботі.
За особливі трудові заслуги службовці мають бути представленими до нагородження орденами, медалями та іншими відзнаками центральних органів виконавчої влади.
14. Трудові колективи застосовують за успіхи в праці міри суспільного заохочення, висувають працівників для морального і матеріального заохочення; висловлюють думки по кандидатурах, що представляються до державних нагород.
 
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
 
15. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання покладених на працівника трудових обов’язків спричиняє застосування мір дисциплінарного чи суспільного впливу, а також застосування інших мір, передбачених чинним законодавством.
16. За порушення трудової дисципліни адміністрація застосовує наступні дисциплінарні стягнення: зауваження; догана; сувора догана; звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання службовцем без поважних причин обов’язків, покладених на нього правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до службовця раніше застосовувалися міри дисциплінарного чи суспільного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі у нетверезому стані.
Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.
Так само вважаються прогульниками службовці, що відсутніна роботі більш трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, і до них застосовуються ті ж міри відповідальності, які встановлені за прогул.
17. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини адміністрація застосовує дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 16 Правил;
18. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником Управління.
Керівництво має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
19. Трудові колективи виявляють строгу товариську вимогливість к службовцям, які несумлінно виконують трудові обов’язки; застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни міри суспільного стягнення (товариське зауваження, суспільна догана); передають матеріали про порушників трудової дисципліни на розгляд товариських судів; ставлять питання про застосування до порушників трудової дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.
20. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути викликані пояснення у письмовій формі. Відмовлення службовця дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються керівництвом безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не вважаючи часу хвороби чи перебування працівника у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення провини. У зазначений термін не включається час виробництва по кримінальній справі.
21. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
При застосуванні стягнення повинні враховуватися вага зробленої провини та обставини, при яких вона зроблена.
22. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з указівкою мотивів його застосування оголошується службовцю, підданому стягненню, під розписку в триденний термін.
23. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення службовець не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то вважається що він не підвергався дисциплінарному стягненню.
Керівництво зі своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи витікання року, якщо службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни і притім виявив себе як гарний, сумлінний службовець.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення, зазначені в дійсних правилах, до службовця не застосовуються.
24. Трудовий колектив вправі зняти застосоване їм стягнення достроково, до витікання року з дня його застосування, а також клопотатися про дострокове зняття дисциплінарного чи стягнення чи про припинення дії інших мір, застосованих керівництвом за порушення трудової дисципліни, якщо член колективу не допустив нового порушення дисципліни і виявив себе як сумлінний службовець.
25. Правила внутрішнього трудового розпорядку знаходяться у приміщенні Управління на видному місці.
 

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +13 .. +15 °C
 • Пт, ніч +9 .. +11 °C
 • Пт, ранок +12 .. +14 °C
 • Пт, день +15 .. +17 °C