Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління
паливно-енергетичного комплексу
Харківської облдержадміністрації
В.Ф. Без’язичний
від 25 квітня 2003 року

 
ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників
управління паливно-енергетичного комплексу
Харківської обласної державної адміністрації


1. Загальні положення.

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників управління паливно-енергетичного комплексу (далі – Правила) розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України “Про державну службу” (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), Указу Президента України від 17.12.99 № 1583 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 № 58 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2000 за №783/5004.
1.2. Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни, підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці в управлінні.

2. Основні обов’язки працівників управління.

2.1. Основні обов’язки та права державних службовців управління визначені в Законі України “Про державну службу”. Крім цього:
2.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в обсязі повноважень та за принципами, які передбачені чинним законодавством України на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.
2.1.2. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
2.1.3. Державний службовець має виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.
2.1.4. Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби.
2.1.5. Державний службовець має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що дискредитує управління або ганьбить репутацію державного службовця.
2.1.6. Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.
2.1.7. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались за призначенням, раціонально, ефективно та економно.
2.1.8. Державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
2.1.9. Державний службовець зобов’язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження і вказівки своїх керівників.
2.1.10. Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
2.1.11. Державні службовці не можуть брати участь у стайках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню управління.
2.1.12. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій.
2.2 Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими у встановленому порядку.
2.3 Державні службовці та інші працівники управління також зобов’язані:
дотримуватися виконавської та трудової досципліни, цих Правил;
тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, та у приміщеннях загального користування;
дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

3. Основні обов’язки керівництва управління паливно-енергетичного комплексу.

Керівництво управління зобов’язане:
належним чином організовувати роботу працівників управління, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;
забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників управління;
поліпшувати умови праці працівників управління, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, осіб, які поєднують роботу з навчанням;
видавати працівникам управління заробітну плату у встановленому чинним законодавством порядку після отримання відповідних коштів з Державного бюджету;
підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників управління, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників управління у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;
уважно ставитися до потреб і запитів працівників управління, у межах наявних можливостей поліпшувати їх житлово-побутові умови;
затвердити посадові інструкції за штатним розписом;
організовувати облік явки на роботу працівників управління і залишення ними роботи.

4. Робочий час та час відпочинку.

4.1. Для працівників управління паливно-енергетичного комплексу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.
4.2. Тривалість робочого часу працівників управління регламентується трудовим законодавством з урахуванням особливостей, передбачених законом України „Про державну службу”.
4.3. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники управління зобов’язані за наказом начальника управління чи його заступників з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
4.4. Робочий час працівників управління починається о 9.00 годині ранку. Перерва на обід з 13.00 до 13 години 45 хвилин. Кінець робочого дня – у 18.00, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин.
4.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
4.6. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в таких випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
4.7. Час явки на роботу працівників підрозділів управління та контроль за часом закінчення роботи покладаєтся на їх керівників.
4.8. Перебування працівників управління із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.
Залишення в робочий час працівником управління робочого приміщення без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
4.9. Керівники відділів попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час з начальником управління та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.
4.10. Працівника управління, який з’явився на роботу у нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи і вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності у встановленому порядку.
4.11. У робочий час забороняється відволікання працівників для вирішення особистих справ, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат, не пов’язаних з ювілеями.
4.12. Працівникам управління надаються відпустки відповідно до чинного законодавства.
4.13. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників управління, погоджених з їх керівниками, які складаються загальним відділом на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року, затверджуються начальником управління і доводяться до відома всіх працівників управління.
4.14. За рішенням начальника управління державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 30 календарних дні.
4.15. Працівникам управління за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

5. Заохочення за успіхи в роботі.

5.1. За сумлінне і успішне виконання трудових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників управління застосовуються такі заохочення:
оголошення подяки;
нагородження Почесною грамотою управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;
5.2. Заохочення застосовується та оголошується наказом начальника управління в урочистій обстановці та заносяться загальним відділом до трудових книжок працівників управління у відповідності із правилами їх ведення.
5.3. За особливі трудові заслуги працівники управління у встановленому порядку представляються у вищи органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань.
 

6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

6.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника управління покладених на нього трудових обов’язків та перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, також вчинок, який порочить працівника управління як державного службовця або дискредитує управління, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.
6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника управління може бути затосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:
догана;
звільнення.
6.3. До держжавних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:
попередження про неповну службову відповідальність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
6.4. Стягнення застосовується керівництвом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначенному чинним законодавством.
6.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це, складається відповідний акт.
6.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.
6.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника .
6.8. Дисциплінарне стягнення застосовується посадовою особою, якій у встановленному порядку надано право прийняття на роботу працівників на відповідні посади.
6.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
6.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
6.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.


 Працівники управління паливно-енергетичного комплексу повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, які зберігаються у загальному відділі на видному місці.
 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C