Адміністративні послуги

Складання акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів
(назва адміністративної послуги)
 
1.
Орган, що надає адміністративну послугу (указати назву органу, телефон для консультацій, місцезнаходження, адресу електронної пошти та веб-сайту)
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (управління економічного моніторингу розвитку регіону) Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 5, тел.: 705-10-17, 705-10-21, електрона пошта: uek@kharkivoda.gov.ua
2.
Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги (указати пункт, статтю, назву нормативно-правового акта)
Закон України «Про адміністративні послуги», стаття 4 Закону України «Про металобрухт», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 №183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів»
3.
Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги (наявність певного статусу, виду діяльності, віку, права власності, користування об’єктом) та інші специфічні умови отримання послуги
Усі суб'єкти господарської діяльності, незалежно від форми власності і місця реєстрації
4.
Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Рішення про відмову у видачі акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів може бути прийнято в разі невідповідності поданих документів чинному законодавству України, вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, а також у разі одержання Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації від органів державної влади та контролю інформації про порушення чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності
5.
Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них
Відповідно до Закону України «Про металобрухт», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 №183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2011 №191 «Про затвердження форм актів обстеження суб’єктів господарювання»:
1. Заява, в якій зазначаються повні реквізити юридичної особи, адреса провадження господарської діяльності, вид господарської діяльності з металобрухту, який передбачається здійснювати.
2. Копії установчих документів, засвідчені керівником підприємства: статуту підприємства, виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
3. Копії, засвідчені керівником підприємства, чинних висновків (дозвільні документи) державних органів, які повинні містити обґрунтовані можливості здійснення діяльності із заготівлі та переробки металобрухту чорних і кольорових металів:
- дозволу на початок роботи виробничого об’єкта (відповідність вимогам пожежної безпеки);
- висновку експертизи та дозволу територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
- документа на право власності або договору оренди та плану-схеми земельної ділянки (виробничої площі);
- договір на споруди.
4. Копії, засвідчені керівником підприємства, посвідчень або свідоцтв спеціалістів відповідної кваліфікації про проходження навчання методам дозиметричного контролю, знань з питань охорони праці, вибухонебезпечності та піротехніки.
 5. Копії документів, засвідчені керівником підприємства,  про наявність у власності, в оренді або на праві господарського відання, спеціалізованого технологічного обладнання (паспорт та документ, який засвідчує останній технічний огляд): вантажопідйомного обладнання; вагового обладнання; обладнання для переробки металобрухту; обладнання для проведення радіаційного контролю.
Договір оренди або договір закріплення майна на праві господарського відання подається з відповідним актом приймання – передачі.
6. Витяг з балансового рахунку 10 «основні засоби» для обладнання, яке знаходиться у власності підприємства, та витяг з позабалансового рахунку 01 «орендовані необоротні активи» - для обладнання, що орендується, засвідчені підписом головного бухгалтера та керівника підприємства.
7. У разі здійснення господарської діяльності з металургійної переробки металобрухту заявником додатково надаються копії документів, засвідчені керівником підприємства, які підтверджують:
- наявність проекту металургійного переробного підприємства;
- наявність акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
- наявність власної лабораторії, атестованої на визначення та контроль якості хімічного складу всього переліку продукції, яка виробляється спеціалізованим металургійним переробним підприємством;
- наявність атестата спеціалізованого металургійного переробного підприємства
6.
Строк надання адміністративної послуги (указати термін отримання документа, що є результатом послуги, та нормативно-правовий акт, що регулює цей термін)
Рішення про видачу або відмову у видачі акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів приймається не пізніше 15 календарних днів з дати реєстрації заяви (згідно зі статтею 4 Закону України «Про металобрухт»)
7.
Опис результату, який повинен отримати одержувач (указати назву основного документа та перелік документів, які додаються до нього)
Акт обстеження спеціалізованого підприємства
8.
Термін дії результату адміністративної послуги
Акт обстеження спеціалізованого підприємства видається
для отримання на його підставі відповідної ліцензії в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України на період, не менший ніж той, на який буде видана відповідна ліцензія
9.
Безоплатність або платність адміністративної послуги. У разі платності вказати:
- розмір та порядок внесення плати;
рахунок для внесення плати;
- нормативно-правовий акт, який регулює оплату
Безоплатна

10.

Місце надання адміністративної послуги
Центр надання адміністративних послуг м. Харкова
61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26,
тел.: (057) 760-70-40,   www.dozvil.kh.ua    
11.
Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
___
12.
Можливі способи отримання відповіді (результату)
Особисто, уповноважена особа, поштою
13.
Зразок заявки на отримання послуги
Додається   Заявка

 

 Видача разових (індивідуальних) ліцензій

1.
Акти законодавства, що                           регулюють порядок та   умови надання адміністративної послуги
Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”, Постанови КМУ від 21.04.1998 №  524 «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність»
2.
Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування, незалежно від їхніх форм власності і місця їх реєстрації
3.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги (згідно пункту 2.11 Положення «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000
№ 47)
 
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі невідповідності поданих документів чинному законодавству України, вимогам Положення про порядок видачі разових ліцензій та рівню цін кон'юнктури ринку, а також у разі одержання Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації від органів державної влади та контролю інформації про невжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері ЗЕД у відповідність до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону
 
4.
Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них (пункт 2.2 Положення «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» затвердженого Наказом Міністерства економіки України
від 17.04.2000 № 47)
1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з обов'язковою гарантією сплати державного збору за зразком;
2. Заявка на ліцензію за формою, встановленою наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”;
3. Копії контракту, специфікацій, додатків й інших документів, які є невід'ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства (складаються з урахуванням рекомендацій щодо форми зовнішньоекономічного контракту, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»;
4. Копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завірена керівником підприємства;
5. Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, видані Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами (оригінали подаються тільки для одержання ліцензії на експорт товарів ).
6. Копія платіжного доручення з мокрою відміткою банку (подається при отриманні оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України;
7. Доручення на отримання ліцензії із зазначенням номеру, дати, паспортних даних та зразку підпису особи, яка уповноважена отримати ліцензію (подається при отриманні оформленої ліцензії);
8. Документи та інформація, які засвідчують ужиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів щодо припинення правопорушення (за бажанням суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності);
9. Висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон'юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною зовнішньоекономічною операцією (за бажанням суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності)
5.
Строк надання адміністративної послуги
Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки
6.
Опис результату, який повинен отримати одержувач.
разова (індивідуальна) ліцензія в 2-х примірниках
7.
Термін дії результату адміністративної послуги
ліцензія видається на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення відповідної зовнішньоекономічної операції
8.
Безоплатність або платність     адміністративної послуги.
 
0,2% від вартості товарів (робіт, послуг) відповідно до Постанови КМУ 21.04.1998 №  524 «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність»

9.

Місце надання адміністративної послуги
Центр надання адміністративних послуг м. Харкова
61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26
тел. (057) 760-70-40
   www.dozvil.kh.ua     
 
10.
Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
 
_____
11.
Можливі способи отримання відповіді (результату)
Особисто або уповноважений представник заявника за умови наявності належним чином оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу
 
Державна реєстрація іноземних інвестицій
 
1.
Акти законодавства, що                           регулюють порядок державної реєстрації іноземних інвестицій
Закону України «Про режим іноземного інвестування», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій»
2.
Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги
Іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа
3.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку. (стаття 14 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»)
4.
Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них
(пункт 3 Положення «Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій» затвердженого постановою КМУ від 07.08.1996
№ 928)
Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:
1) інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками 1 і 2 (додаються), з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
2) документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);
3) документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»); (оригінал банківської довідки, або копія вантажно-митної декларації завірена печаткою підприємства);
4) документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію (платіжне доручення з оригінальною відміткою банку)
5.
Строк надання адміністративної послуги (стаття 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування»)
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, протягом 7 днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.
6.
Опис результату, який повинен отримати одержувач.
Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції з присвоєним реєстраційним номером та печаткою органу державної реєстрації у 1 примірнику або письмова відмова у реєстрації
7.
Термін дії результату адміністративної послуги
Безстрокові
8.
Безоплатність або платність     адміністративної послуги.
 
За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя. (згідно пункту 11 Положення «Про порядок реєстрації іноземних інвестицій» затвердженого Постановою КМУ від 07.08.1996
№ 928)
9
Місце надання адміністративної послуги
Центр надання адміністративних послуг м. Харкова
61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26
тел. (057) 760-70-40
              www.dozvil.kh.ua         
10.
Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
 
_____
11.
Можливі способи отримання відповіді (результату)
Особисто або уповноважений представник заявника за умови наявності належним чином оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу
 
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 
 

1.

Акти законодавства, що                           регулюють  порядок  та   умови надання адміністративної послуги

 

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про режим іноземного інвестування», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

2.

Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа

3.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги (пункт 9 постанови КМУ
 від 30.01.1997 № 112
)

У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

1) умови договору (контракту) не відповідають законодавству України;

2) до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

3) існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Відмова у державній реєстрації договору (контракту) повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку 

4.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

(пункт 5 постанови КМУ від 30.01.1997 № 112)

Для державної реєстрації договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:

1) лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

2) інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встановлює МЗЕЗторг;

3) договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

4) засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

5) документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

6) відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);

7) документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту) (платіжне доручення з оригінальною відміткою банку).

Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

У разі обгрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

5.

Строк надання адміністративної послуги ((пункт 7 Постанови КМУ від 30.01.1997 № 112)

Орган державної реєстрації розглядає документи, подані згідно з пунктом 5 цього Положення, протягом 20 календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів). За результатами розгляду орган державної реєстрації приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній

6.

Опис результату,  який повинен отримати одержувач.

Картка державної реєстрації договору (контракту) та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті) та оригінал договору (контракту) або письмова відмова

 

7.

Термін дії результату адміністративної послуги

Строк на який укладено договір (контракт) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

8.

Безоплатність або платність      адміністративної послуги.

 

За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Кошти, одержані за реєстрацію договору (контракту), перераховуються до Державного бюджету України.

У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються. (згідно пункту 10 Постанови КМУ від 30.01.1997 № 112)

9.

Місце надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26

тел. (057) 760-70-40

  www.dozvil.kh.ua     

10.

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

 

_____

11.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноважений представник заявника за умови наявності належним чином оформленого доручення на отримання документів, та документ, що посвідчує особу.

 Видача ліцензій на експорт/імпорт продукції,

1.
Акти законодавства, що                           регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
ст 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів», Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України», Постанова КМУ від 19.12.2012
№ 1201 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік»
2.
Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює експорт/імпорт товарів щодо яких встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження)
3.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги (пункт 10 Положення «Про порядок ліцензування експорту товарів», пункт 9 Положення «Про порядок ліцензування імпорту товарів» затвердженого наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302)
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:
ЕКСПОРТ:
1) невідповідності поданих документів законодавству України;
2) вичерпання встановленої квоти на відповідні товари;
застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
3) дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;
4) якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;
5) порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
ІМПОРТ:
1) подання необхідних документів для оформлення ліцензії на імпорт товарів  з порушенням вимог щодо комплектності;
2) невідповідності поданих документів законодавству України;
3) вичерпання встановленої квоти на відповідні товари (у разі застосування процедури розгляду заявок у порядку їх надходження);
4) застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
5) дій суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;
6) порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено в письмовій формі
4.
Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них
(пункт 2 Положення «Про порядок ліцензування експорту товарів», пункт 2 Положення «Про порядок ліцензування імпорту товарів» затвердженого наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007
№ 302)
Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:
ЕКСПОРТ:
1) заявка на видачу ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991;
2) лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;
4) копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
5) експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;
6) платіжне доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачі ліцензії (подається при отриманні оформленої ліцензії)
7) інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України (згідно Постанови КМУ від 19.12.2012 № 1201 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік»
ІМПОРТ:
1) заявка на одержання ліцензії на імпорт за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007  № 302 ;
2) лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена в установленому законодавством порядку;
4) копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, завірені в установленому законодавством порядку;
5) оригінал погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) (у випадках, визначених Постановою КМУ від 19.12.2012 № 1201 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік» )
6) платіжне доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачі ліцензії (подається при отриманні оформленої ліцензії)
5.
Строк надання адміністративної послуги (ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»)
Строк видачі ліцензії - не більше 30 днів від дати реєстрації заявки та інших необхідних документів – в режимі неавтоматичного ліцензування, не більше
10 робочих днів від дати реєстрації заявки – в режимі автоматичного ліцензування
6.
Опис результату, який повинен отримати одержувач.
Ліцензія на експорт/імпорт товарів у 1 примірнику або письмова відмова у видачі, або письмове повідомлення що заявка не розглядається.
7.
Термін дії результату адміністративної послуги
До кінця календарного року
8.
Безоплатність або платність     адміністративної послуги.
 
Сума державного збору за видачу ліцензії на експорт/імпорт продукції у режимі неавтоматичного ліцензування складає 780 грн., в режимі автоматичного ліцензування – 220 грн. відповідно до постанови КМУ від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій»
9.
Місце надання адміністративної послуги
 
Центр надання адміністративних послуг м. Харкова
61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26
тел. (057) 760-70-40
 www.dozvil.kh.ua     
10.
Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
 
_____
11.
Можливі способи отримання відповіді (результату)
Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника
 
 

 

 

 

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +8 .. +10 °C
 • Пт, ніч +8 .. +10 °C
 • Пт, ранок +9 .. +11 °C
 • Пт, день +13 .. +15 °C