Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
зборами трудового колективу
Департаменту масових комунікацій
Харківської обласної державної адміністрації
протокол № _1__ від __01.07.2014
 
 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
Департаменту масових комунікацій Харківської обласної
державної адміністрації
 
І. Загальні положення
 
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативних актів.
 
2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.
 
3. Правила є обов’язковими для всіх працівників Департаменту.
 
4. Правила затверджуються та змінюються зборами трудового колективу Департаменту.
 
5. Правила доводяться до відома працівників Департаменту (під розпис).
 
6. У Департаменті трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного
і сумлінного виконання працівниками своїх службових обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.
  
ІІ. Порядок прийняття на роботу,
переведення та звільнення працівників
 
1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту здійснюються відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, інших нормативних актів.
Прийняття на державну службу на посади четвертої – шостої категорій, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше не встановлено законами України, відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами), з урахуванням вимог Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 року № 33/2012 (зі змінами), а також інших нормативних актів.
 
2. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за наказом директора Департаменту без конкурсного відбору.
 
3. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту здійснюється наказом директора Департаменту. Початком виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі директора Департаменту. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.
Призначення на посади директора Департаменту, його першого заступника та заступників здійснюється головою Харківської обласної державної адміністрації відповідно до законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, Регламенту Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2014 року № 263,
та Положення про Департамент.
Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на підставі наказу директора Департаменту відповідно до чинного законодавства України.
 
4. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам;
в інших випадках, встановлених законами України.
 
5. При прийнятті на роботу кандидат подає:
трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
заяву про прийняття на роботу або заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;
заповнену особову картку за формою № П-2ДС з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;
військовий квиток (для військовозобов’язаних);
документи про пільги;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);
інші документи, передбачені чинним законодавством України.
При прийнятті на роботу забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про її партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
 
6. Прийняття на роботу оформляється наказом директора Департаменту
в порядку, передбаченому статтями 23, 24 Кодексу законів про працю України.
 
7. При прийнятті на державну службу та укладенні трудового договору може встановлюватися випробування терміном до шести місяців з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати.
Умови про випробування зазначаються в наказі директора Департаменту про прийняття на роботу.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.
 
8. У наказі про призначення на посаду зазначаються найменування посади відповідно до штатного розпису, на яку призначається особа, а також умови оплати праці.
З наказом про призначення на посаду працівник ознайомлюється
під підпис.
 
9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
 
10. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Законом України «Про правила етичної поведінки», Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04 серпня 2010 року
№ 214, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 листопада
2010 року за № 1089/18384. Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.
 
11. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Департаменті особа, відповідальна
за кадрову роботу, зобов’язана:
ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис),
а також з умовами оплати його праці;
ознайомити працівника із цими Правилами;
визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці тощо.
 
12. Кожному працівнику, який відпрацював понад п’ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у особи, відповідальної за кадрову роботу.
Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17 серпня 1993 року за № 110.
 
13. Переведення працівників на іншу роботу в Департаменті здійснюється за умови службової необхідності відповідно до чинного законодавства України.
 
14. Припинення трудових відносин між Департаментом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.
Державні службовці Департаменту мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Департаменту письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, директор Департаменту своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.
 
15. За домовленістю між працівником і директором Департаменту працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.
 
16. Припинення трудових відносин з ініціативи керівництва Департаменту не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
 
17. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:
порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтями 16 і 16-1 закону;
досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);
виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);
відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;
притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
18. Зміна директора Департаменту не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначеного керівника.
 
19. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.
 
20. У день звільнення особа, відповідальна за кадрову роботу Департаменту, зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу директора Департаменту та чинного законодавства України з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.
 
21. Невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається директором Департаменту.
Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (зі змінами).
 
ІІІ. Основні обов’язки і права працівників
 
1. Основними обов’язками державних службовців Департаменту є:
додержання Конституції України та інших актів законодавства;
забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;
недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, доручень своїх керівників;
збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством України не підлягає розголошенню;
постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;
сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, доручень директора Департаменту, його заступників, інших керівників у межах визначених повноважень;
ініціатива і творчість у роботі;
недопущення дій і вчинків, що можуть завдати шкоди інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Департаменту;
недопущення дій, які ускладнюють діяльність Департаменту або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства України вважаються корупційними;
шанобливе ставлення до громадян, працівників Департаменту, дотримання високої культури спілкування;
невиявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, громадських об’єднань або конкретних осіб;
підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури Департаменту;
дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це директора Департаменту, заступників, інших керівників;
утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;
своєчасне подання відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).
 
2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.
 
3. Усі без винятку державні службовців Департаменту підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922 (зі змінами).
Не підлягають атестації державні службовці, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік.
 
4. Державні службовці та інші категорії працівників Департаменту мають право:
користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);
на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Департаменту та інших осіб;
вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;
на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;
безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;
вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;
на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;
захищати свої законні права та інтереси   у   вищестоящих державних органах та у судовому порядку.
 
IV. Основні обов’язки керівництва
 
1. Керівництво Департаменту зобов’язано:
неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;
створювати для працівників Департаменту умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 Кодексу законів про працю України;
забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової
і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;
забезпечувати дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників Департаменту;
застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;
у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці, забезпечувати засобами індивідуального захисту;
забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, у тому числі за рахунок бюджетних коштів.
 
V. Робочий час і його використання
 
1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.
 
2. Для працівників Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.
 
3. Початок і закінчення роботи працівників Департаменту та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі години:
 
 
Понеділок – четвер
П’ятниця
Початок робочого дня
9:00
9:00
Перерва на обід
13:00 – 13:45
13:00 – 13:45
Закінчення робочого дня
18:00
16:45
 
4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 Кодексу законів про працю України).
 
5. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в порядку, передбаченому чинним законодавством України. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.
 
6. Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Працівникам Департаменту, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
 
Стаж державної служби (у роках)
10
11
12
13
14
більше 15
Кількість календарних днів додаткової відпустки
5
7
9
11
13
15
 
7. За наказом директора Департаменту державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством України. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
 
8. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком відпусток з урахуванням необхідності забезпечення роботи Департаменту та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та затверджується директором Департаменту і доводиться до відома всіх працівників.
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.
 
VI. Заохочення за сумлінну працю
 
1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи, вагомі досягнення в роботі до працівників Департаменту застосовуються такі заохочення:
 а) оголошення подяки директора Департаменту;
 б) грошова премія (за виконання особливо важливого доручення, творчу активність, проявлену при виконанні службових обов’язків, своєчасне та якісне виконання окремих завдань, з нагоди загальнодержавних та релігійних свят, ювілейних дат працівників);
 в) почесна грамота Департаменту.
 
2. Заохочення оголошуються наказом директора Департаменту, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника відповідно до правил їх ведення.
 
3. Працівникам Департаменту надається матеріальна допомога:
а) на оздоровлення – у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника один раз на рік при наданні щорічної відпустки;
б) для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
 
4. За особливі трудові заслуги працівники Департаменту можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань та відомчих відзнак.
 
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
 
1. До працівників Департаменту дисциплінарні стягнення застосовуються за:
 а) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
 б) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
 в) перевищення своїх повноважень;
 г) порушення обмежень, пов’язаних, із проходженням державної служби;
 д) вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент.
 
2. За порушення трудової дисципліни, відповідно до законодавства про працю України, до працівників можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
а) догана;
б) звільнення з роботи.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
 
3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
 
4. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
 
5. До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника керівництво Департаменту зобов’язане зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
 
6. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
 
7. Стягнення оформляється наказом директора Департаменту та оголошується працівникові, ознайомлення з яким він підтверджує власноручним підписом.
 
8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
 
9. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення з нього може бути знято достроково наказом директора Департаменту.
 
10. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, заохочення,
що передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.
 
11. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, передбачені статтею 14 Закону України «Про державну службу»:
 а) попередження про неповну службову відповідність;
 б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
 
12. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником
у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Пн, ніч +4 .. +6 °C
 • Пн, ранок +6 .. +8 °C
 • Пн, день +9 .. +11 °C
 • Пн, вечір +3 .. +5 °C