Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації

«09» червня 2011 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації

_____________ О.Ю. Чернявська

«09» червня 2011 року

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 грудня 2010 року № 708 та інших нормативно-правових актів.
1.2 Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни, підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці у відділі у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації.
1.3 Правила є обов'язковими для всіх працівників відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації.

2. Порядок прийняття на роботу i звільнення державних службовців та інших категорій працівників

2.1 Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу». Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених іншими законами України.
2.2 Начальник відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації організовує вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
2.3 Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця здійснюється за рішенням начальника відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації без конкурсного відбору.
2.4 Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.
2.5 Не можуть бути призначеними на посаду у відділ у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації (далі – Відділ) особи, які:
- визнані у встановленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
- в інших випадках, встановлених законами України.
2.6 При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред'явити:
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».
2.7 При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.8 Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
2.9 При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року №214
2.10 При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник Відділу зобов'язаний:
- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;
- ознайомити його з цими Правилами;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника щодо порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;
- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо.
2.11 Прийняття на роботу оформляється наказом Відділу в порядку, передбаченому статтями 23, 24 Кодексу законів про працю України.
2.12 При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу інших категорій працівників не може перевищувати одного місяця.
2.13 На всіх працівників Відділу ведуться трудові книжки у порядку, встановленому діючим законодавством.
2.14 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.
2.15 Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:
1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;
3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);
4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);
5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;
6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.
2.16 Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Відділу. Начальник Відділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником усіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.
2.17 У день звільнення видається працівнику його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проводиться з працівником повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності до наказу та законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні обов'язки і права державних службовців та інших категорій працівників

3.1 Основні обов’язки та права державних службовців Відділу визначені в Законі України «Про державну службу» та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.
3.1.1 Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Відділу, виданими в межах повноважень та відповідно до закону.
3.1.2 Державний службовець:
- повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;
- має виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
- повинен сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків;
- зобов’язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію;
- має з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця;
- має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян;
- повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;
- зобов'язаний своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або їх посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
- при виконанні своїх повноважень має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручені.
3.1.3 Державний службовець зобов’язаний діяти в межах своїх повноважень.
У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
3.1.4 Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.
3.1.5 Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
3.1.6 Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», та інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій.
Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.
3.2 Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.
3.3 Державні службовці та інші працівники Відділу також зобов'язані:
- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;
- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками Відділу, у приміщеннях загального користування;
- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.
3.4 Державні службовці підлягають атестації та щорічній оцінці у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
8 грудня 2000 року № 1922.
3.5 Державні службовці та інші категорії працівників Відділу мають право:
- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників Відділу та інших осіб;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);
- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;
- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;
- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.
3.6 Конкретні обов'язки та права працівників Відділу визначаються у посадових інструкціях.

4. Основні обов’язки начальника Відділу

4.1 Начальник Відділу зобов'язаний:
- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;
- створювати для працівників Відділу умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;
- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (15 і останній день місяця);
- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;
- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;
- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку з умовами праці;
- створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників Відділу у навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти.

5. Робочий час та час відпочинку

5.1 Для працівників Відділу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою і неділею. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників Відділу відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
5.2 Відповідно до діючого режиму роботи у Відділі встановлено такий трудовий розпорядок:
початок роботи з 9 години - протягом тижня;
перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – протягом тижня;
кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 18 годині, в п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин;
напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.
5.3 Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням начальника Відділу з'являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників Відділу можуть залучатися до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства.
5.4 Забороняється в робочий час:
- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат;
- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.
5.6 Перебування працівників Відділу із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.
Залишення в робочий час працівником Відділу приміщення Відділу без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
5.7 Працівника Відділу, який з’явився на роботу в нетверезому стані, начальник Відділу відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
5.8 Відповідно до законодавства за угодою між працівником і начальником Відділу може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
5.9 Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу», державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю
30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад
10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж державного службовця 10 11 12 13 14 15 більше
Кількість календарних днів додаткової відпустки 5 7 9 11 13 15

5.10 За наказом начальника Відділу державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.
5.11 Працівникам Відділу згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки».
5.12 Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.
5.13 Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Відділу встановлюється згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.
5.14 Черговість надання щорічних відпусток встановлюється начальником Відділу із врахуванням необхідності забезпечення роботи обласної державної адміністрації і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників Відділу.

6. Заохочення за успіхи в роботі.
Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

6.1 За сумлінне та успішне виконання трудових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників Відділу застосовуються такі заохочення:
- грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);
- оголошення подяки голови Харківської обласної державної адміністрації;
- оголошення Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;
- нагородження Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації;
- нагородження Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради;
- нагородження цінним подарунком.
6.2 Матеріальне стимулювання державним службовцям Відділу визначається Положеннями про преміювання працівників.
6.3 За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам Відділу, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років, видається грошова винагорода (один раз на п’ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.
6.4 Заохочення застосовується і оголошується розпорядженням голови облдержадміністрації або наказом начальника Відділу в урочистій обстановці, про що робиться запис у трудових книжках працівників Відділу у відповідності із правилами їх ведення.
6.5 За особливі трудові заслуги працівники Відділу в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1 Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника Відділу покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника Відділу як державного службовця або дискредитує обласну державну адміністрацію, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.
7.2 За порушення трудової дисципліни до працівника Відділу може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:
- догана;
- звільнення.
7.3 До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.4 Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.
7.5 До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.
7.6 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше
6 місяців від дня вчинення проступку.
7.7 При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.
7.8 Дисциплінарне стягнення застосовується начальником Відділу.
7.9 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.10 Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року.
7.11 Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
7.12 Працівники Відділу повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку, які зберігаються у Відділі на видимому місці.

8. Порядок вирішення трудових спорів

8.1 Трудові спори, що виникають між працівником і Відділу, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

Голова зборів трудового колективу                                                 А.В.Мірошниченко


Секретар зборів                                                                                               О.Б. Лімонова 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Ср, ніч +8 .. +10 °C
 • Ср, ранок +12 .. +14 °C
 • Ср, день +17 .. +19 °C
 • Ср, вечір +11 .. +13 °C