Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
11 грудня 2014 року № 650

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)


1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України з питань реалізації єдиної державної політики у сфері економічного розвитку, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, Міністерству закордонних справ України з питань здійснення зовнішніх зносин та Міністерству інфраструктури України з питань реалізації державної політики у галузях транспорту та зв'язку.
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації:
державної полі гики економічного і соціального розвитку;
державної цінової політики;
державної регіональної політики;
державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування;
державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
державної політики у сфері зовнішніх зносин;
єдиної державної зовнішньоекономічної полі тики;
державної політики у галузях транспорту та зв'язку;
здійснення організаційних заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств транспорту та зв'язку;
забезпечення організації та вдосконалення пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, підвищення якості надання послуг транспорту та зв'язку.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги у випадках та порядку, передбачених законом;
4) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові обласної державної адміністрації і до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації економіки;
5) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію реалізації регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
6) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
7) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області, та забезпечує, разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області;
8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;
9) проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;
10) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку області для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;
11) бере участь у складанні балансів продовольства;
12) сприяє організації проведення в області всеукраїнських та обласних конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;
13) у межах своїх повноважень взаємодіє з Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та Національним науковим центром «Інститут метрології»;
14) вживає заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод у межах України;
15) бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;
16) проводить інформаційно-аналітичну роботу з питань ведення реєстру суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, та узгоджує акти обстеження спеціалізованих підприємств для одержання ліцензій на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових та чорних металів;
17) здійснює організаційио-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку районів і міст на середньостроковий період і програм економічного та соціального розвитку районів і міст на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, державних цільових, регіональних і галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил відповідної території;
18) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;
19) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
20) організовує проведення та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення участь підприємств і організацій області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах, внесених згідно з повноваженнями до Програми економічного і соціального розвитку області;
21) аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту;
22) аналізує баланс попиту та пропозиції на споживчому ринку, сприяє насиченню підприємств торгівлі товарами та продукцією місцевих виробників, аналізує цінову ситуацію на споживчому ринку області та вживає заходи у межах повноважень щодо недопущення необгрунтованого зростання цін на товари і послуги;
23) здійснює, у межах повноважень, взаємодію з відповідними органами державної влади щодо контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері внутрішньої торгівлі та побутових послуг, вимог чинного законодавства;
24) погоджує переліки об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліки об'єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані;
25) спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації готує пропозиції щодо фінансування об'єктів області за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону, та здійснює контроль за їх ефективним використанням;
26) готує та надає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету;
27) здійснює координацію роботи з управління об'єктами державної власності, переданими до сфери управління обласної державної адміністрації та подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію щодо: фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління обласної державної адміністрації;
стану об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
28) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
29) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату в області та формування інвестиційно привабливого іміджу регіону;
30) створює умови для реалізації державної політики щодо регулювання інвестиційної діяльності шляхом: регіонального прогнозування та програмування інвестиційного розвитку; розроблення та застосування процедур відбору та реєстрації інвестиційних пропозицій та проектів; координації розроблення, реалізації та моніторингу виконання інвестиційних проектів; аналізу підсумків та системних проблем розвитку інвестиційної діяльності в регіоні;
31) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
32) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
33) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва Харківської області з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав; вживає заходів щодо сприяння встановленню співробітництва районів Харківської області з районами адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;
34) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
35) бере участь у підготовленні пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;
36) відповідно до законодавства та у межах повноважень, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, здійснює видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру (експортно-імпортні ліцензії, разові (індивідуальні) ліцензії) та щомісяця звітує перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України стосовно їх видачі;
37) у встановленому законодавством порядку здійснює державну реєстрацію, перереєстрацію іноземних інвестицій та її анулювання, договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;
38) доводить до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
39) бере участь разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньої політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення відповідного співробітництва з ЄС, подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідні пропозиції;
40) опрацьовує та погоджує з Міністерством закордонних справ України проекти Угод між Харківською обласною державною адміністрацією та компетентними органами адміністративно-територіальних утворень іноземних держав про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, погоджує з Міністерством закордонних справ України проекти документів обласної державної адміністрації, укладення яких передбачається в процесі здійснення зовнішніх зносин, інформує Міністерство закордонних справ України про укладені обласною державною адміністрацією документи під час здійснення зовнішніх зносин та подає їх завірені копії;
41) під час візитів до області керівників іноземних держав, парламентів, урядів, міністрів закордонних справ, інших високих посадових осіб та представників іноземних держав або міжнародних організацій взаємодіє з підрозділами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ України з питань протокольного забезпечення;
42) відповідно до офіційних запитів іноземних делегацій, доручень центральних органів виконавчої влади або запрошень керівництва обласної державної адміністрації забезпечує перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;
43) опрацьовує програми перебування в Харківській області представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав та інформує про результати Міністерство закордонних справ України;
44) надає протокольне забезпечення зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав та інформує про результати Міністерство закордонних справ України;
45) взаємодіє зі структурними підрозділами Міністерства закордонних справ України та закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними установами, акредитованими в Україні, а також представництвами міжнародних організацій, консульськими установами іноземних держав, до округу яких входить Харківська область, а також представництвами міжнародних організацій;
46) проводить роботу щодо протокольного забезпечення діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації під час заходів за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій;
47) вживає заходив з питань забезпечення візитів офіційних делегацій Харківської області до іноземних держав;
48) аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, бере участь у прогнозуванні розвитку вітчизняних товарних ринків та впливу на їх діяльність світових ринків;
49) сприяє активізації зовнішньоекономічних зв'язків, залучає підприємства та організації області до участі у міжнародних виставках з метою виходу на нові перспективні ринки збуту товарів та послуг;
50) представляє в межах, наданих йому повноважень, інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також міжнародними організаціями та установами, фізичними особами з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічного та міжнародного співробітництва;
51) координує та контролює в межах своїх повноважень міжнародні, міжрегіональні, прикордонні, транскордонні відносини, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у сфері здійснення зовнішніх зносин та європейської інтеграції, а також сприяє розробленню та реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які мають значення для соціально-економічного розвитку області;
52) бере участь у реалізації на території області державної політики у сфері європейської інтеграції;
53) за дорученням обласної державної адміністрації бере участь у переговорах з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, ділових кіл та установ іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;
54) аналізує цінову, податкову, тарифну, валютну і кредитну політику щодо експорту та імпорту товарів і подає відповідні висновки та пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; інформує голову обласної державної адміністрації та суб'єктів підприємницької діяльності про рівень індикативних цін, що затверджуються наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
55) готує та подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо закордонних відряджень голови обласної державної адміністрації, готує та погоджує з Міністерством закордонних справ України технічні завдання закордонних відряджень офіційних делегацій Харківської області, забезпечує участь керівництва обласної державної адміністрації, у разі включення до складу офіційних делегацій України, під час візитів до іноземних держав;
56) інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про укладені обласною державною адміністрацією угоди у сфері зовнішньоекономічної діяльності та подає завірені їх копії;
57) готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
58) здійснює у межах визначених повноважень державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у порядку, встановленому законом;
59) аналізує стан і тенденції розвитку транспорту та зв'язку Харківської області та вживає в межах компетенції заходів щодо усунення недоліків, а також вносить голові обласної державної адміністрації, до Міністерства інфраструктури України пропозиції щодо забезпечення їх сталого розвитку, підвищення конкурентоспроможності та ефективного використання ресурсів;
60) бере участь у підготовленій пропозицій щодо проектів програм реформування та розвитку галузей транспорту, зв'язку;
61) розробляє та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації та до Міністерства інфраструктури України щодо компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;
62) бере участь у підготовленні пропозицій щодо підвищення рівня технічної експлуатації транспорту загального користування області;
63) взаємодіє з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи автомобільного, повітряного і залізничного транспорту;
64) бере участь у підготовленні пропозицій щодо затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні;
65) затверджує в установленому порядку умови конкурсу та забезпечує проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області;
66) бере участь у підготовленні пропозицій щодо визначення потреби у транспортних перевезеннях, послугах поштового зв'язку та телекомунікацій;
67) забезпечує організацію пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, згідно з чинним законодавством;
68) забезпечує формування автобусної мережі, затвердження та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території районів, але не виходять за межі території області;
69) затверджує розклади руху міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області;
70) бере участь у підготовленні пропозицій щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
71) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів, по яких здійснюється перевезення пасажирів у межах області;
72) бере участь у:
розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку транспорту та зв'язку;
здійсненні в межах компетенції заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток транспорту та зв'язку;
погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;
погодженні закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів на території Харківської області;
погодженні (вмотивованої відмови) призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, за винятком керівників, які обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;
73) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;
74) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
75) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
76) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
77) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
78) бере участь у підготовленій звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
79) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних
коштів;
80) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
81) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
82) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;
83) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
84) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
85) контролює, в межах компетенції, виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
86) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
87) бере участь у виконанні заходів із мобілізаційної підготовки та мобілізації;
88) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
89) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
90) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
91) забезпечує захист персональних даних;
92) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у визначені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань, наукових організацій (за згодою).
6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань економічного розвитку, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, міжнародної діяльності, транспорту і зв'язку.
6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України та Міністерством інфраструктури України.
Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту - начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації, а у разі відсутності останнього -заступник директора Департаменту в установленому порядку.

9. Директор Департаменту:
9.1. Здійснює керівництво та організовує роботу Департаменту і несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань.
9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.
9.3. Визначає структуру Департаменту, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
9.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
9.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
9.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
9.7. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду па засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
9.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації).
9.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
9.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
9.14. Здійснює добір кадрів.
9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
9.16. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
9.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
9.18. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
9.19. Забезпечує повне та якісне виконання документів органів влади вищого рівня, звернень і запитів депутатів, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації.
9.20. Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення відповідних консультативио-дорадчих органів.
9.21. Організовує роботу та працює з відомостями:
за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо обласної державної адміністрації;
за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям, які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
9.22. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті може утворюватись колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії вводяться в дію наказами директора Департаменту.

11. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо.
Склад рад, комісій і робочих груп, положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету України.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за відповідними пропозиціями директора Департаменту.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні штампи та бланки.

 
Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                             Ю.О. Світлична

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Сб, ніч +5 .. +7 °C
 • Сб, ранок +11 .. +13 °C
 • Сб, день +17 .. +19 °C
 • Сб, вечір +14 .. +16 °C