Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
22 березня 2013 року № 104

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
Департамент є правонаступником Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 травня 2012 року № 277 «Про внесення змін до структури обласної державної адміністрації».

2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також положенням про Департамент.

4. Основні завдання та функції Департаменту:
4.1. До основних завдань Департаменту належать:
забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;
організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
4.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
надає адміністративні послуги;
здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у межах Харківської області та вживає заходів до усунення недоліків;
бере участь у підготовленні пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Харківської області;
вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань агропромислового розвитку;
бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері агропромислового розвитку;
здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
забезпечує захист персональних даних;
готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
вносить до Міністерства аграрної політики та продовольства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;
надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
вживає заходів щодо боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
розробляє і вносить пропозиції до обласної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження до регіону;
сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;
забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;
готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить до обласної державної адміністрації пропозиції до проекту обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства аграрної політики та продовольства України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;
здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації до Міністерства аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;
здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання;
координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;
забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;
сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій;
забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;
забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;
забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузей;
надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;
розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон'юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;
формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
сприяє реалізації державної політики у сферах ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, охорони праці та техніки безпеки;
сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів;
сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;
сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;
здійснює інші передбачені законом повноваження.
4.3. У межах своєї компетенції бере участь:
у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону; у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;
у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;
у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;
у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;
у розробленні та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;
у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
в організації продовольчого ринку;
у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;
у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;
у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;
у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку;
у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації; у реалізації державної регуляторної політики;
в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
в організації проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів племінної справи у тваринництві;
у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;
у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту:
здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;
затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;
планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
здійснює добір кадрів;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Міністерством аграрної політики та продовольства України.

10. Директор Департаменту має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує перший заступник директора, а в разі відсутності останнього - один із заступників директора згідно з розподілом обов'язків. У разі відсутності директора Департаменту, першого заступника директора, заступників директора виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.

11. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради,
комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції
на громадських засадах.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                     В.В. Хома

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Ср, ніч +8 .. +10 °C
 • Ср, ранок +12 .. +14 °C
 • Ср, день +17 .. +19 °C
 • Ср, вечір +11 .. +13 °C