Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19 лютого 2013 року № 53

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної
адміністрації

І. Загальні положення
1.1. Колегія Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Департаменті інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (далі -Департамент), створеним з метою обговорення і прийнятгя погоджених оптимальних рішень з актуальних питань розвитку промислового комплексу, транспорту і зв'язку області, надання пропозицій щодо реалізації державної регіональної політики у відповідних галузях.
1.2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.
1.3. Рішення про утворення або ліквідацію колегії Департаменту приймається головою обласної державної адміністрації.

II. Функції колегії

2.1. Колегія Департаменту:
1) розглядає питання та готує пропозиції в межах компетенції щодо реалізації державної регіональної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у промисловості, галузях транспорту, зв'язку та науково-технічній сфері;
2) обговорює прогнози розвитку галузей, які перебувають у сфері впливу Департаменту, та готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів їх діяльності;
3) обговорює результати впровадження регіональних і державних програм та їх вплив на діяльність підпорядкованих галузей і підприємств;
4) аналізує підсумки роботи галузей та підприємств, що перебувають у сфері впливу Департаменту;
5) готує пропозиції щодо:
удосконалення законодавства з питань розвитку відповідних галузей, зокрема інноваційно-інвестиційного розвитку;
забезпечення ефективної взаємодії з центральними органами влади, їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування;
підвищення ефективності роботи відповідних галузей та підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та установ галузевої науки, що перебувають у сфері впливу Департаменту;
удосконалення пасажирських перевезень у межах області, підвищення якості надання послуг транспорту і зв'язку;
6) розглядає стан роботи з виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень
та доручень голови обласної державної адміністрації;
7) аналізує стан роботи із зверненнями громадян;
8) розглядає інші питання, які належать до компетенції Департаменту;
9) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих
рішень.

III. Склад колегії
3.1. Кількісний і персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
3.2. До складу колегії входять:
директор Департаменту (голова колегії), перший заступник директора Департаменту (заступник голови колегії), заступник директора та керівники структурних підрозділів Департаменту, секретар колегії;
у разі потреби, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою);
за пропозицією підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

IV. Організація роботи колегії

4.1. Організація роботи колегії регламентується цим Положенням.

4.2. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність
проведення засідань колегії визначається головою колегії.
Можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на квартал, позапланові - у разі потреби.
Голова колегії визначає дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні колегії.
4.3. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник директора Департаменту (заступник голови колегії).
4.4. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого головою колегії плану засідань колегії на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
План роботи колегії на рік розробляється секретарем колегії згідно з пропозиціями керівників структурних підрозділів Департаменту, погоджується з першим заступником директора Департаменту та подається на затвердження голові колегії не пізніше ніж за 10 днів до початку року.
4.5. Затверджений план засідань колегії на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів Департаменту, виконавців, які готуватимуть відповідні матеріали на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.
4.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені до плану роботи колегії або до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою колегії. Підготовка розгорнутого плану та матеріалів на засідання колегії здійснюється в стислі терміни.
4.7. Для підготовки колегії з питань, які визначені планом засідань колегії на рік, структурними підрозділами Департаменту, відповідальними за підготовку, розробляється розгорнутий план підготовки до засідання колегії (не пізніше ніж за 25 днів до засідання), який погоджується з першим заступником директора Департаменту і затверджується головою колегії.
Затверджений розгорнутий план підготовки питань до засідання колегії доводиться до відома виконавців секретарем колегії.

4.8. Структурними підрозділами Департаменту, відповідальними за
підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, не пізніше ніж за 5 днів до
чергового засідання подаються матеріали (окремо з кожного питання)
секретарю колегії, завізовані виконавцем і першим заступником директора
Департаменту, а саме:
проект порядку денного засідання колегії, в якому вказуються доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання;
довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
проект рішення колегії;
список осіб, запрошених на засідання колегії;
довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) у разі потреби;
проект наказу директора Департаменту.

4.9. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів
покладається на першого заступника директора Департаменту та керівників
структурних підрозділів Департаменту, які готують питання на розгляд колегії. 4.10. Не пізніш як за два дні до засідання колегії всі документи подаються
голові колегії через секретаря колегії.
Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація всіх запрошених здійснюється секретарем колегії.

V. Порядок проведення засідання колегії
5.1. Засідання колегії веде голова колегії, у разі його відсутності - перший заступник директора Департаменту (заступник голови колегії), а у разі відсутності останнього - заступник директора Департаменту.
5.2. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.
5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні колегії, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати першого заступника директора Департаменту.
5.4. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.5.5. Членами колегії ухвалюється порядок денний засідання колегії
шляхом голосування.
5.6. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, надають необхідні пояснення.
5.7. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, що викладена у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
5.8. У разі проведення спільних засідань колегій Департаменту та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.
5.9. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються секретарем колегії протягом трьох робочих днів після засідання колегії та підписуються головуючим на засіданні колегії і секретарем колегії, візуються керівником структурного підрозділу Департаменту, відповідальним за підготовку питань порядку денного.
У протоколах вказується його порядковий номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, особи, які доповідали і які брали участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписують голови відповідних колегій.
5.10. Рішення колегії Департаменту вводяться в дію наказом директора Департаменту.
5.11. Після засідання колегії структурний підрозділ Департаменту, відповідальний за підготовку питань, у тижневий термін доопрацьовує рішення колегії, готує проект наказу директора Департаменту.
5.12. Контроль за своєчасним доопрацюванням рішення колегії здійснює перший заступник директора Департаменту.
5.13. Рішення колегії, накази директора Департаменту, видані за підсумками засідань, доводяться до відома:
членів колегії - секретарем колегії;
керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери впливу Департаменту - відповідними структурними підрозділами.
5.14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі промислової та науково-технічної політики Департаменту.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює голова колегії,
перший заступник директора Департаменту та відділ організаційної, кадрової
роботи та фінансового забезпечення Департаменту.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею
рішень.


Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                    В.В. Хома

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Чт, вечір +8 .. +10 °C
 • Пт, ніч +8 .. +10 °C
 • Пт, ранок +9 .. +11 °C
 • Пт, день +13 .. +15 °C