Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
облдержадміністрації

21.12.2012 № 738 

зі змінами, затвердженими розпорядженнями

від 25.01.2013 № 17

від 03.12.2014 № 631

ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


1. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (скорочене найменування – Департамент фінансів Харківської ОДА) є структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації (далі - обласна державна адміністрація), підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження голови державної адміністрації від 14 грудня 2012 року № 716 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 серпня 2012 року № 514».
Департамент фінансів Харківської ОДА є правонаступником Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації.

2. Департамент фінансів Харківської ОДА у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями Департаменту фінансів Харківської ОДА є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Харківської області;
складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території Харківської області;
розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території Харківської області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.


4. Завданнями Департаменту фінансів ОДА відповідно до покладених повноважень є:

розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;
визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд відповідно до обласної державної адміністрації, обласної ради;
участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, підготовлення пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку області та врахування їх під час складання проекту обласного бюджету;
організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складання проекту обласного бюджету, проекту рішення обласної ради та інших матеріалів відповідно до законодавства; складання прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовлення пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;
перевірка і надання висновку щодо відповідності Формулі розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;
перевірка рішень районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;
складання, затвердження тимчасового розпису обласного бюджету та розпису обласного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису обласного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;
перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних державних адміністрацій;
здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до обласного бюджету;
організація виконання обласного бюджету, забезпечення разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідних місцевих бюджетів області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
зведення показників бюджетів, що входять до бюджету області, та подання їх в установлені терміни до Міністерства фінансів України; забезпечення захисту фінансових інтересів держави;
підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;
проведення моніторингу змін, що вносяться до обласного бюджету;
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України, та подання зведеного звіту про виконання місцевих бюджетів області у встановлені терміни до Міністерства фінансів України;
інформування керівництва обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання обласного бюджету;
розгляд звернень та підготовлення пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;
проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки території, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, підготовлення пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
організація та здійснення внутрішнього аудиту у порядку, визначеному законодавством;
участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подання пропозицій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу Харківської області;
вивчення разом з установами Національного банку України питань грошового обігу в області, а також участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих державних адміністрацій, підготовлення пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;
здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів області;
застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
прийняття рішення про застосування заходів впливу за фактами порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
зупинення операцій з бюджетними коштами,
призупинення бюджетних асигнувань,
зменшення бюджетних асигнувань,
повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
аналіз діяльності структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів міських рад міст обласного значення і підготовлення пропозицій щодо її вдосконалення;
забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів;
участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
підготовлення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;
розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
забезпечення захисту персональних даних;
розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;
забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту фінансів Харківської ОДА;
здійснення інших передбачених законом повноважень.

5. Департамент фінансів Харківської ОДА має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, та звітування про їх виконання;
залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент фінансів Харківської ОДА під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також територіальними органами Державної казначейської служби України, органам державної податкової служби та органами Державної фінансової інспекції України.

7. Департамент фінансів Харківської ОДА очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту фінансів Харківської ОДА має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту фінансів Харківської ОДА:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту фінансів Харківської ОДА, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент фінансів Харківської ОДА завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту фінансів Харківської ОДА, керівників його структурних підрозділів;
визначає розподіл обов’язків між заступниками директора Департаменту фінансів Харківської ОДА, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту фінансів Харківської ОДА, функціональні обов'язки працівників Департаменту фінансів Харківської ОДА;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту фінансів Харківської ОДА, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;
забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
звітує перед головою обласної державної адміністрації;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту фінансів Харківської ОДА, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
бере участь у засіданнях колегії обласної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою обласної державної адміністрації, пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;
діє без довіреності від імені Департаменту фінансів Харківської ОДА, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
укладає договори, видає довіреності;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту фінансів Харківської ОДА правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.


9. У Департаменті фінансів для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту фінансів Харківської ОДА (голова колегії), заступників директора за посадою, а також інших працівників Департаменту фінансів Харківської ОДА. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту фінансів Харківської ОДА.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту фінансів Харківської ОДА.


10. Департамент фінансів Харківської ОДА є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету.


11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту фінансів Харківської ОДА, у межах виділених асигнувань, кошторис і штатний розпис Департаменту фінансів Харківської ОДА визначає та затверджує Міністерство фінансів України, як головний розпорядник коштів, визначений законодавством України.


12. Департамент фінансів Харківської ОДА є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                      В.В.Хома

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C