Положення про колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
19 лютого 2013 року № 52

зі змінами

від 04.12.2013 № 495


ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення
1.1. Колегія Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (далі - Колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (далі — Департамент) своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
1.2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.
1.3. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається головою обласної державної адміністрації.

II. Функції Колегії
2. Колегія Департаменту:
2.1. Обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Департаменту.
2.2. Розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства з питань соціального захисту населення;
забезпечення ефективної співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
підготовки відповідних рекомендацій з питань забезпечення соціально-економічного розвитку в області та реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.
2.3. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків, у межах наданих повноважень.
2.4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту, підвідомчих установ, закладів у тому числі комунальної форми власності.
2.5. Аналізує роботу з виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень сесії обласної ради, наказів директора Департаменту.
2.6. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, кадрової роботи та виконавської дисципліни підвідомчих установ, закладів, у тому числі комунальної форми власності.
2.7. Розглядає результати роботи Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів.
2.8. Розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень у Департаменті.
2.9. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Департамент.

III. Склад Колегії
3.1. Кількісний та персональний склад Колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
3.2. До складу Колегії входять:
директор Департаменту (голова Колегії), перший заступник директора Департаменту та заступники директора Департаменту - начальники управлінь;
у разі потреби, заступники голів районних державних адміністрацій, а також керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за їх згодою); керівники підвідомчих Департаменту установ та організацій системи соціального захисту населення області;
за пропозицією підприємств, наукових установ, громадських та інших організацій можуть бути включені їх представники.


IV. Організація роботи Колегії
4.1. Організація роботи Колегії визначається цим Положенням.
4.2. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається головою Колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
Голова колегії визначає дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні Колегії.
4.3. Координацію роботи щодо підготовки засідань Колегії здійснює перший заступник директора Департаменту.
4.4. Робота Колегії здійснюється відповідно до затвердженого головою Колегії плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, терміни подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.
План роботи Колегії розробляється відділом організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту згідно з пропозиціями керівників структурних підрозділів Департаменту, погоджується з начальником управління організаційно-документального забезпечення Департаменту та подається на затвердження голові Колегії не пізніше ніж за 10 днів до початку року.
4.5. Затверджений план засідань Колегії доводиться до відома членів Колегії, виконавців, які готують відповідні питання на засідання Колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.
4.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні Колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою Колегії. Підготовка розгорнутого плану і матеріалів на засідання Колегії готуються в стислі терміни.
4.7. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання Колегії, відділ організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту розробляє розгорнутий план підготовки до Колегії не пізніше ніж за ЗО днів до засідання.

Розгорнутий план підготовки до Колегії попередньо погоджується начальником управління організаційно-документального забезпечення, першим заступником директора Департаменту та заступниками директора Департаменту - начальниками управлінь, відповідальними за підготовку питань для розгляду на Колегії.
4.8. Заступники директора Департаменту, відповідальні за підготовку питань на засідання Колегії, протягом тижня після затвердження розгорнутого плану підготовки до Колегії визначають структурні підрозділи Департаменту, відповідно до розподілу обов'язків, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання Колегії, визначають доповідача з даного питання.
4.9. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту, який не пізніше ніж за п'ять днів до засідання подає його на погодження директору Департаменту.
У проекті порядку денного засідання Колегії визначаються доповідачі з кожного питання та особи, які виявили бажання брати участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи та займаної посади.

4.10. Структурними підрозділами Департаменту, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні Колегії, не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання подаються матеріали (окремо з кожного питання) через відділ організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту, завізовані виконавцем і заступником директора Департаменту відповідно до розподілу обов'язків, а саме:
проект порядку денного засідання Колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання;
довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; проект рішення Колегії;
список осіб, запрошених на засідання Колегії, у тому числі, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаної посади, номерів службових або мобільних телефонів;
довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) у разі потреби.
проект наказу директора Департаменту.
4.11. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники директора Департаменту, відповідно до розподілу обов'язків, керівники структурних підрозділів Департаменту та інших організацій, які готують питання на розгляд Колегії.
4.12. Не пізніш як за два дні до засідання колегії всі документи подаються голові Колегії через начальника управління організаційно-документального забезпечення Департаменту.
Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
Повідомлення членів Колегії, інших учасників засідання про час, місце проведення, порядок денний засідання Колегії та реєстрація всіх запрошених здійснюється відділом організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту.

V. Порядок проведення засідання Колегії
5.1. Засідання Колегії веде голова Колегії, у разі його відсутності -перший заступник директора Департаменту.
5.2. Засідання Колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів Колегії.
5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. У разі коли член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі.
Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.
5.4. Членами Колегії затверджується порядок денний засідання шляхом голосування. Рішення Колегії ухвалюються членами Колегії відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
5.5. Члени Колегії, які беруть участь у засіданні, обов'язково реєструються.
5.6. Члени Колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
5.7. Рішення ухвалюються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, яка подана в письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії та враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
5.8. У разі проведення спільних засідань колегій Департаменту та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.
5.9. Засідання Колегії оформляються протоколами, які складаються відділом організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту та підписуються головуючим на засіданні, візуються начальником управління організаційно-документального забезпечення та працівником, який веде протокол.
У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів Колегії та запрошених осіб, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і брав участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій.
5.10. Рішення Колегії вводяться в дію наказами директора Департаменту.
Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказів).
5.11. Після засідання Колегії структурний підрозділ Департаменту, відповідальний за підготовку питань, протягом 2 днів доопрацьовує рішення Колегії, готує проект наказу директора Департаменту.
5.12. Контроль за своєчасним доопрацюванням рішення Колегії здійснює начальник управління організаційно-документального забезпечення Департаменту.
5.13. Рішення Колегії доводяться відділом організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту до членів Колегії та до виконавців за розрахунками розсилки, наданими структурними підрозділами Департаменту, відповідальними за підготовку питань на засідання Колегії.
5.14. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку в відділі організаційно-аналітичної роботи управління організаційно-документального забезпечення Департаменту.
VI. Контроль за виконанням рішень Колегії
6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює голова Колегії.
6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                    В.В. Хома

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C