Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(нова редакція)
 
1. ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ   ОБЛАСНОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ   (далі Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і у межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
 
Департамент інноваційного розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації перейменовано з Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 листопада 2014 року № 596 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації».
 
2.Департамент підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
 
3.Діяльність Департаменту спрямовує та контролює заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
4.Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
5.Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної промислової та науково-технічної політики в галузях: машинобудування; виробництві хімічних речовин і хімічної продукції; легкій промисловості (текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів); виготовленні виробів з деревини.
здійснення організаційних заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості та установ галузевої науки;
здійснення в межах компетенції управління підприємствами у відповідних галузях, що передані до сфери управління обласної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством.
 
6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1)організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2)забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3)надає адміністративні послуги у випадках та порядку, передбачених законом;
4)здійснює у межах визначених повноважень державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у порядку, встановленому законом;
5)аналізує стан і тенденції розвитку промисловості та галузевої науки Харківської області. Вносить голові обласної державної адміністрації, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного космічного агентства України, Державного концерну «Укроборонпром» пропозиції щодо забезпечення їх сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності.
6)бере участь у підготовленні пропозицій щодо:
проектів державного та місцевих бюджетів, державної та регіональної програм соціально-економічного розвитку, проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
проектів програм реформування і розвитку промисловості та науково-технічної сфери;
проектів програм приватизації державного майна;
погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду та звільнення з посади керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у галузі промисловості за винятком керівників, які обираються (призначаються) на посади за результатами конкурсного відбору;
погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду та звільнення з посади керівників державних підприємств, установ, організацій та господарських структур, що передані до сфери управління обласної державної адміністрації та стосовно яких Департамент забезпечує виконання обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління;
7) розробляє та подає пропозиції:
голові обласної державної адміністрації та до відповідних центральних органів виконавчої влади щодо формування напрямів промислової і науково-технічної політики (сфери впливу Департаменту);
8)розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
9)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної
адміністрації;
10)забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
11)бере участь у межах повноважень у підготовленні заходів щодо регіонального розвитку;
12)готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
13)взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з питань промислової політики;
14)бере участь у:
розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості та науково-технічної сфери;
розробленні і організації виконання регіональних інноваційних та інвестиційних програм;
здійсненні в межах компетенції заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток промисловості та науково-технічної сфери;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
15)сприяє діяльності науково-дослідних, проектних, конструкторсько-технологічних установ та науково-виробничих підприємств, які знаходяться в сфері впливу Департаменту;
16)сприяє кооперації науки та виробництва з метою реалізації єдиної державної науково-технічної та інноваційно-інвестиційної політики;
17)спрямовує, координує і контролює виконання заходів мобілізаційного плану галузей національної економіки області щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння окремими підприємствами області;
18)забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
19)аналізує практику застосування законодавства у відповідних галузях;
20)контролює органи місцевого самоврядування та надає методичнудопомогу зпитань здійснення наданих їм законом повноважень органіввиконавчої влади;
21)здійснює повноваження, делеговані органами місцевогосамоврядування;
22)здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції;
23)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
24)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатіввідповідних місцевих рад;
25)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
26)постійно інформує населення про стан здійснення визначених закономповноважень;
27)забезпечує захист персональних даних;
28)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
29)забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
30)бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
31)організовує та проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікаціїпрацівників Департаменту;
32) спільно з представниками контролюючих органів здійснює в межах повноважень перевірки підприємств, що знаходяться у сфері впливу, з метою забезпечення надійного зберігання активів підприємств та виявлення фактів зловживань;
33) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань розвитку та ефективної роботи промисловості;
користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.
 
8.Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
9.Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної згідно з розподілом обов'язків і погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Директор Департаменту має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує перший заступник директора Департаменту, а у разі відсутності останнього заступник директора Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту, першого заступника директора, заступника директора виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.
 
10. Для прийняття погоджених оптимальних рішень з актуальних питань промислового розвитку та галузевої науки в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), першого заступника та заступника директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту.
До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та інших організацій.
Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації, за поданням директора Департаменту.
 
11.Директор Департаменту:
11.1.Здійснює керівництво та організовує роботу Департаменту і несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань.
11.2.Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.
11.3.Визначає структуру Департаменту, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.
11.4Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
11.5.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
11.6.Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
11.7.Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
11.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
11.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
11.10.Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації).
11.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту.
11.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
11.13.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право розпорядження та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.
11.14.Здійснює добір кадрів.
11.15.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
11.16.Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова обласної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців Департаменту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
11.17.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
11.18.Забезпечує   дотримання   працівниками   Департаменту   правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
11.19.Забезпечує повне та якісне виконання документів органів влади вищого рівня, звернень і запитів депутатів, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації.
11.20.Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення відповідних консультативно-дорадчих органів.
11.21.Організовує роботу та працює з відомостями за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння окремими підприємствами області та у цілому щодо обласної державної адміністрації.
Відомості, що використовуються у роботі, відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «таємно».
11.22.Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
12.Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.
 
13.Фінансове забезпечення Департаменту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за відповідними пропозиціями директора Департаменту.
 
14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні штампи та бланки.
 
 
Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                              Ю.О. Світлична

 

Версія для друку
 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Офіс реформ
 • Офіс реформ. Новини
 • Інформація щодо оформлення субсидії
 • Строковий призов. Мобілізація
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • Охорона державного кордону
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • ВСУ
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Почесні громадяни Харківської області.
 • Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року
 • Оголошення про збір проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2015 - 2017 роки
 • План заходів на 2015-2017 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • "Слобідський край"
 • Меморіал пам
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області, куди можуть телефонувати громадяни у разі підозри терактів
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Вт, ніч -1 .. +1 °C
 • Вт, ранок +6 .. +8 °C
 • Вт, день +13 .. +15 °C
 • Вт, вечір +10 .. +12 °C